Защо да избереш Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“?

  • Придобиваш трета степен на професионална квалификация
  • Свидетелство за професионална квалификация, което получаваш , ти добавя точки към кандидатстудентски бал в много ВУЗ-ве
  • Чрез договори за сътрудничество между училището и университетите имаш възможност да се явяваш на изпит, организиран и проведен в училището, който се признава за кандидатстудентски
  • Възможност за придобиване на втора специалност и професия от списъка на лицензираните от Центъра за професионално обучение към училището
  • Всички специалности дават възможност за продължаване на образованието
  • Учебна практика в реална фирмена среда
  • Получаваш шофьорска книжка при много изгодни условия
  • Ползваш безплатно ново и модерно обзаведено общежитие с 80 места
  • Учебният процес се провежда в една смяна

ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград е иновативно училище с акцент върху технологиите в образователния процес.

Извънкласни дейности в училището:

Клубове по интереси по специалности и по общообразователни предмети

Работа по програмите по предприемачество на Джуниър Ачийвмънт България

Работа в учебно-тренировъчни фирми и участия в национални и международни панаири

Работа в учебна фирма с реален предмет на дейност

Участия в национални и международни конкурси и проекти

Отбор по баскетбол, който е бил 19 пъти републикански шампион

Отбор по футбол и тенис на маса

Издаване на училищен вестник от ученици

Танцов състав за български народни танци и Духова музика

Допълнителна подготовка за ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ

Ново и модерно обзаведено общежитие.

СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година:

Автотранспортна техника с интензивно изучаване на английски език/Професия:Техник по транспортна техника. Успешно завършилите ученици получават безплатно свидетелство за управление на МПС, категория „В“. Можете да придобиете допълнителна квалификация за професия:Водач на електро- и мотокари, Машинист на пътно-строителни машини.

Компютърна техника и технологии с интензивно изучаване на английски език/Професия:Техник по компютърни системи. Можете да придобиете допълнителна квалификация за Електромонтьор на електрически инсталации.

Бизнес администрация с интензивно изучаване на английски език/Професия: Офис мениджър. Имате възможност да придобиете втора професия по специалностите: Оперативно счетоводство, Митническо и данъчно обслужване, Банково дело, Застрахователно и осигурително дело.

Газова техника с интензивно изучаване на английски език/Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации. Професията е с висока социална значимост и перспективи, свързани с широкото навлизане на газоснабдяването в бита, обществения сектор и промишлеността. Часовете по учебна практика се провеждат в модерна лаборатория, оборудвана със съвременни газови уреди и съоръжения, които се използват за максимално усвояване на учебния материал.

Промишлена електроника с интензивно изучаване на английски език/Професия: Техник на електронна техника. Ще придобиете знания и умения в сферата на промишлената електроника, върху която се гради развитието на всички останали професии, изучаване на съвременни езици за програмиране, компютърни технологии и приложен софтуер. Можете да придобиете допълнителна квалификация за Електромонтьор на електрически инсталации.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за участие в първия етап на класиране – от 03.07.2019г. до 05.07.2019г. вкл.   

Кандидатите подават документи по образец, вкл. електронно в ПГТМ „Христо Ботев“ – училище гнездо за Ботевград или самостоятелно по Интернет, еднократно за всички желани паралелки и училища.

 Балът за класиране се определя като сума от:

–         Удвоената оценка от изпита по български език и литература;

–          Удвоената оценка от изпита по математика;

–          Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършен VII клас.

 ГРАФИК за дейностите по прием на ученици 

ЗАПИСВАНЕ: След обявяване списъците с приетите кандидати, всеки се записва в посочените срокове в училището след представяне на:

–   Заявление до директора;

–   Оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;

–   Медицинско свидетелство, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

След успешно приключване на целия курс на обучение /12 клас/ учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация втора или трета степен.

За времето на обучение ученикът може да получи безплатно втора специалност от Списъка на професиите за професионално образование и обучение на МОН.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  тел. 0723/66 – 646,  0723/66 – 841,  0723/66 – 842, 087 677 0800.

 e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg,  http:// www.pgtmbg.com/