Съобщение до работодателите на Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград

Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград, уведомява работодателите от общините Ботевград, Правец и Етрополе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 4 235 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 9 856 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 978 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 9 920 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 5 588 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 5 358 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 14 527 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 298 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

•  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4 662 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 12.05.2022 г. до 20.05.2022 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 10 218 лв.;

Програми за обучение и заетост:

  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – свободни средства – 10 622 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства – 750 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ботевград,

на адрес: гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 7,

както и на тел.: 0723/60-161

Информация може да се получи и във филиалите  към дирекцията:

гр. Етрополе  – бул. „Руски” 100, тел.: 0720/620 95

гр. Правец – ул. „Генерал Раух” № 2, тел.: 07133/23 84