Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Дирекция „Социално подпомагане” иска помещение за ползване в „Родина-75И“

В Общинската администрация на Община Ботевград има заявени намерения от Агенция за социално подпомагане да им бъде предоставено помещение в бившата сграда на „Родина -75И”, което да ползват като приемна за граждани, клиенти па Дирекция „Социално подпомагане” Ботевград. Тъй като е необходима подходяща достъпна среда за посетителите на Дирекция „Социално подпомагане”, удобно за целта е помещението, с площ от 32.22 кв.м., находящо се в северозападната част на партерния етаж па горецигираната сграда.

Имотът е включен в програмата за управление и разпореждане е имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г. Той ще се отдаде за безвъзмездно ползване, най-вероятно за срок от 10 години.

Съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 57, ал. 5 от НРПУРОИ безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти частна общинска собственост се учредява без търг или конкурс на юридически лица за осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други дейности с нестопански характер, регистрирани по закона за юридическите лица или по Закона за закрила и развитие на културата, на юридически лица на бюджетна издръжка и на международни организации и други след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две грети от общия брой на съветниците.

За да може Общински съвет Ботевград да вземе решение, с което да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане върху горепосочения имот следва съшия да бъде включен в Раздел III. буква В. Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *