Исторически музей- Правец обявява свободно работно мястo за уредник

Исторически музей- Правец обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в Исторически музей-Правец на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.

1. Кратко описание на длъжността:

• Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи.
• Извършва научно-изследователска работа и публикува резуртатите от нея. 
• Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.
• Извършва първична обработка на материалите на Научения архив като ги разпределя по теми и прави описи. 
• Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им.
• Изнася беседи в музейните експозиции.
• Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
• Образование – висше
• Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”
Области на висшето образование – хуманитарни науки по специалности „История”, „Археология”, „Етнология“, „Балканистика”, „Културология”, „” и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство

3. Допълнителни изисквания
• Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office

4. Като предимства се считат:
• Професионален опит по специалността
• Свободно владеене на чужд език (английски или друг)

5. Лични качества: 
• Отговорност;
• Лоялност;
• Умение за работа в екип;
• Инициативност;
• Комуникативност;
• Адаптивност и др.

6. Място на работа: Исторически музей- Правец

7. Необходими документи за кандидатстване:
• Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс;
• Професионална автобиография (CV);
• Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
• Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
• Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
• Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв);

8. Начин на провеждане на конкурса:
І-ви етап: по документи
ІІ-ри етап: Интервю-събеседване с кандидатите
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.

Документите за участие са подават лично в Исторически музей-Правец, в сградата на музея, находяща се в гр. Правец, пл. Тодор Живков № 4, всеки работен ден от 8:30 – 12:30 ч. и от 13:30 – 17:30 ч. в 30 (тридесет) дневен срок.

За допълнителна информация: тел.: +359 7133/9906; + 359 879/688803
Кандидатите ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *