Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява конкурс за Началник на Техническа служба

Община Ботевград обявява конкурс за  длъжността Началник на отделТериториално и селищно устройство” при Общинска администрация Ботевград. Обявлението е на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  във връзка със Заповед №ОА-553/ 16.07.2019г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния

служител;

 • образование: висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • професионална област: технически науки, социални, стопански и правни науки;
 • професионално направление: архитектура, строителство и геодезия, право, администрация и управление, икономика;
 • професионален опит  –  4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на

длъжността: III младши;

 • Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

управленска компетентност, стратегическа компетентност, комуникационна компетентност, умения за работа в екип, компютърни умения и квалификации в областта на информационните технологии.

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 •  Решаване на тест;
 • Интервю с кандидатите.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 • Заявление за участие в конкурс  – по образец  /Приложение № 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация –  Ботевград;

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:

 • Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в

Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация –  Ботевград;

 • Копие от документ за  завършено висше образование и придобита образователно – квалификационна степен, както и допълнителни квалификации и правоспособност;
 • Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като

държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

 • Автобиография;
 • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

4. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира и контролира дейността на отдела и съвместната им работа с другите административни звена за изпълнението на съвместните задачи. Основна цел на длъжността е ръководство и контрол по осигуряване на благоприятни технически условия за разположение, организация и развитие на селищната мрежа, системи са обществено обслужване, разположение и организация на транспортните и съобщителни мрежи, взаимообвързано разположение на определени строителства на територията на общината.

 • Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 630.00 лв., като

индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 • Място за подаване на документите за участие:
 • При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност.  

 • Документите накандидатитесе приемат на гишеДеловодство” в ЦИОГ на партерния

етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.

 • Срок за подаване на документите за участие:

14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване 19.07.2019 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 02.08.2019г. включително.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение №13, както и на интернет страницата на Община Ботевград.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *