Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Заповед на кмета на Ботевград, Иван Гавалюгов, за въвеждане на противоепидемични мерки в общината

ЗАПОВЕД

№ОА-143/13.03.2020г.

     На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

   НАРЕЖДАМ:

     Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Ботевград до 29.03.2020г. включително.

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

      2.  Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.)

      3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

      4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

      5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни  (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

    6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с проява на остри заразни заболявания.

   7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефка Граматикова – секретар  на  община Ботевград, началника на РУ на МВР – Ботевград, служителите от дирекция „Сигурност и обществен ред“, кметовете на кметства и кметските наместници от община Ботевград.

   Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица чрез средствата за масово осведомяване.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

Съгласувал:

Стефка Граматикова

Секретар на община Ботевгра

Съгласувал:

Николай Николов

Началник отдел ПНО 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *