Над 1000 човека на протест-шествие в събота заради шума на Зелин и велоалеята за Трудовец

На 20.06.2020 г. (събота) от 10:30 ч.  на площад „Освобождение“ до сградата на община Ботевград ще се проведе протест-шествие на жителите на община Ботевград относно многогодишното бездействие на институциите по отношение на високите наднормени нива на шума от АМ „Хемус“ и липсата на свързваща алея за пешеходно и велосипедно движение между Ботевград и с.Трудовец, Ботевград. След сигнал на местните жители, експерти на Института за пътна безопасност посетиха описаните участъци и констатираха проблемите в свое становище, изпратено до Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Ботевград.

Шествието ще премине през град  Ботевград и ще спре на АМ „Хемус“. Очакват се над 1000 човека.

Протестът-шествие се организира от местна гражданска инициатива (МГИ) – Зелин, с подкрепата на Института за пътна безопасност, като участие ще вземе и кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов. Очаква се представител и на АПИ, който да отговори на исканията на хората.

Публикуваме Становище от Института за пътна безопасност

Относно: констатирани транспортно комуникационни проблеми в община Ботевград

Институтът за пътна безопасност е сигнализиран от свои членове за проблеми, свързани странспортната инфраструктурата в община Ботевград. При проверка от експертите на ИПБ
се установи следното:

1. Проблем с прекомерни нива на шума от интензивен автомобилен трафик в зона Зелин на община Ботевград.

Казусът с шума от автомагистрала “Хемус“ спрямо жителите на община Ботевград е на над 20 години. Още по план при изграждането на магистралата в този участък е предвидено за намаляването на шумовите нива да се поставят шумоизолиращи прегради, чието изграждане не е факт към днешния ден. Подадени са множество сигнали от различни инициативни комитети до АПИ, направени са множество проверки от компетентни институции, събрани са многохилядни подписки и десетки обещания, но шумовият терор от интензивния трафик в района продължава да прави животът покрай магистралата труден и създава сериозни нездравословни условия за живот за местно население. Проблемите с прекомерния шум са отразени от направени замервания от Районната здравна инспекция (РЗИ)- София област, съгласно изискванията на Закона за защита от шума и Наредба №6 за показателите за шум в околната среда.

В член 4 от Закона за защита от шума се определя, че за основните пътища на територията на страната се разработват и одобряват стратегически карти за шума в околната среда, като се определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие. За основните пътища те се възлагат за разработване от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а се приемат от министъра на здравеопазването. Тези карти за шума определят и съответни планове за действие, които трябва да бъдат консултирани с местната общност на обществено обсъждане. Това обаче не се е случило за местните жители от община Ботевград.

Съгласно Приложение №2, Таблица №2 от Наредба №6 за показателите за шум в околната среда от 2006 г. граничните стойности за шума за зони за обществен и индивидуален отдих на район като Зелин не бива да надвишават 40 dB денем, а последното замерване на РЗИ-София област е показало стойности над 61,8 dB, които се явяват изключително вредни за здравето на жителите и води до физиологични проблеми сред населението.

Проверка на експерти от ИПБ в отговор на гражданско искане от местната инициативна група за становище, потвърди, че завишаването на шума в района на
Зелин е с 50% повече от нормативната максимална стойност и без съмнение това води до застрашаване здравето на населението.

По тази причина от ИПБ смятаме, че предложението за поставяне на шумоизолиращи съоръжения на АМ „Хемус” в участъка на вилна зона „Зелин” (в.з. „Зелин) – от км 44 до км 46 (от бензиностанция „Ивони” до разклона за Ботевград – пътен възел „Видин”) е необходимо и би довело до намаляване на отрицателните въздействия върху човешкото здраве от интензивния автомобилен трафик по АМ „Хемус“

2. Алея за велосипедно и пешеходно движение между км 198+838 (с.Трудовец) до км 200+175(гр. Ботевград) по път I-3 Бяла-Ботевград.

От 2016 г тече комуникация между АПИ и община Ботевград за изграждане на велоалея между Ботевград и с.Трудовец, като общината е осигурила средства за изграждането й, но повече от 4 години не може да си осигури право на строеж заради бюрократични спънки. Изграждането на алеята за велосипедно и пешеходно движение ще даде още една възможност за алтернативен начин на транспорт между двете общини, в съответствие с нуждата от нови форми на градска мобилност. От Института за пътна безопасност смятаме, че усилията на местните жители и община Ботевград трябва да се подкрепят и началото на велоалеята трябва да бъде поставено възможно най-скоро.

3. При извършена инспекция по БДП от експерти на Института за пътна безопасност на територията на община Ботевград. се установиха дефицити на безопасност с вертикалната и хоризонтална пътна маркировка (пътни знаци и пътна маркировка), с изкуствено изпъкналите напречни неравности, с пешеходните пътеки, с липса на Генерален план за организация на движението (ГПОД), чието изработване и актуализиране е указано в Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата. През 2019 г. в отговор на обявената от Прокуратурата на Република България проверка на всички пешеходни пътеки в страната, Институтът за пътна безопасност поиска проверка на изкуствено изпъкналите напречни неравности (ИИНН) в цялата страна, като от получената информация стана ясно, че голяма част от изкуствените неравности не отговарят на нормативните изисквания. Липсата на ГПОД е една от предпоставките за пътнотранспортния травматизъм. Основният обхват на Генералния план за организация на движението включва всички видове транспорт. Неговата основна цел е да спомогне за намаляване на травматизма по пътищата чрез анализ и намаляване на критичните участъци. Особено внимание в плана се обръща на зоните около училища, детски градини и ясли, болници, които генерират и концентрират повече пешеходен трафик. Генералните планове за организация на движението са възможността за слагане на ред и предвидимост в безопасността на движението по пътищата в градовете.

Институтът за пътна безопасност е готов да окаже съдействие на Агенция „Пътна инфрастуктура“ и община Ботевград за решаване на тези дълго отлагани във времето проблеми чрез своята експертиза в интерес на гражданите на община Ботевград.

10.06.2020 г. С уважение,
София Председател на УС:

/Д-р. инж. Богдан Милчев/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *