Община Ботевград обяви обществена поръчка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата във Врачеш, Литаково, Скравена и Елов дол

На 12 юни Община Ботевград обяви обществена поръчка за строително-ремонтни дейности относно въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на Кметствата Врачеш, Литаково, Скравена и Елов дол.

Административният договор № BG06RDNP001-7.008-0051-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г е сключен на 18 октомври 2019г. Договорът за БФП е за изпълнение на одобрения проект с наименование: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Срокът за изпълнение на договора за БФП е 36 месеца, считани от датата на неговото подписване, с крайна дата на изпълнение – 18.11.2022г

ЕЕ мерки за всяка сграда включват изпълнение на топлинно изолиране на външните стени с графитни сфери – EPS 10 см, топлинно изолиране на покрив, подмяна на дограма с пет камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно “ К-стъкло“, подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи, изграждане на заземление и мълниезащита. За сградите на кметствата в Скравена и Врачеш е предвидено топлоизолиране на под.

Максималният срок за изпълнение е 210 календарни дни, но не по-късно от 18.11.2022г.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 363 426,6 лева без ДДС.

Стойностите по съответните обособени позиции са както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Литаково“ – Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 116 626.12 лева без ДДС, от които 114 681.14 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1944.98 лева без ДДС са средства от бюджета на Община Ботевград.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“ – Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 100 122.69 , от които 98 134.35 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1 988.34 лева без ДДС са средства от бюджета на Община Ботевград.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“ – Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 32 095.42 (тридесет и две хиляди деветдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки), от които 30 193.80 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1 901.62 са средства от бюджета на Община Ботевград.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“ – Прогнозната стойност на обособената позиция възлиза на 114 582.38 (сто и четиринадесет хиляди петстотин осемдесет и два лева и тридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от които 112 626.56 лева без ДДС са финансирани от ПРСР 2014 – 2020, а останалите 1 955.82 лева без ДДС са средства от бюджета на Община Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *