Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Дирекция „Бюро по труда“-Ботевград обявява конкурс за младши експерт във филиал Етрополе

Дирекция „Бюро по труда“-Ботевград обявява конкурс за младши експерт във филиал Етрополе

Длъжност, звено, административна структура:

Младши експерт

Специализирана администрация / Главна дирекция „Услуги по заетостта“ / Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София / Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград / Отдел „Посреднически услуги“

Агенция по заетостта

Правоотношение:

Служебно

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Информация за длъжността “Младши експерт”, филиал „Етрополе”, отдел ПУ на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград: Основните функции на длъжността “младши експерт” са свързани с предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица и работодателите, информиране за свободни работни места, действащите програми и мерки за заетост и обучение и за възможностите за професионална квалификация.

Основна месечна заплата за длъжността се определя: от 650 лв. до 998 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Професионален бакалавър

Минимален професионален опит:

0 година/години

Ранг/Специфично наименование:

V младши

Допълнителни умения и квалификации:

– образование – висше;

– минимална образователно – квалификационна степен – „професионален бакалавър по …”;

– предпочитани специалности от областите на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки; Педагогически науки;

– минимален професионален опит: не се изисква;

– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

– умения: познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересуваните страни; обективност на преценката; компютърна грамотност – MS Office, Internet.

Длъжността  се  заема  по  служебно  правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1, 2 от Закона за държавния служител.

Минимален размер на основната заплата:

650 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Начин за провеждане на конкурса

Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Решаване на тест

Интервю

Допълнителна информация за начина на провеждане:

По документи, чрез тест и интервю.

За повече информация посетете: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/731

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *