Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Агенцията по заетостта обявява свободно работно място за Старши експерт

Агенцията по заетостта обявява свободно работно място за длъжността: „Старши експерт” в отдел „Активна политика на пазара на труда”, дирекция „Бюро по труда” Ботевград

 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– образование – висше;

– минимална образователно – квалификационна степен – „бакалавър”;

– предпочитани специалности от областите на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Педагогически науки; 

– минимум 1 година в областите: информиране и консултиране на клиенти, участие в реализацията на програми и проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и от други международни източници; изготвяне на информационно – аналитични материали, работа с платежни документи;

– или ранг – V младши;

– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

– умения: познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересуваните страни; обективност на працанката; компютърна грамотност – MS Office, Internet.

Длъжността  се  заема  по  служебно  правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1, 2 от Закона за държавния служител.

Информация за длъжността“Старши експерт”, отдел АППТ на Дирекция „БТ” Ботевград: Основните функции на длъжността “Старши експерт” са свързани с реализиране на действащите програми, проекти и мерки за заетост и обучение – подготовка на документите за сключване на договори, контролна дейност по изпълнение на договорните задължения, изготвяне на информационно – аналитични материали и периодични справки  по предмета на дейност

Основна месечна заплата за длъжността се определя: от 650 лв. до 1050 лв.

Провеждане на конкурса: по документи, чрез тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за участие в конкурса – по образец – /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /;

– Декларация от лицето чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл;

– ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг по Закона за държавния служител;

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса на адрес: Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. София 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104, отдел “ФСДППО”.

Във връзка със Закона за защита на личните данни, в деня на подаване на документите за участие в конкурса, на кандидатите се предоставя Уведомление за защита на личните данни и Декларация на кандидата за работа/позиция в Агенция по заетостта, запознал се с Уведомление за поверителност. Уведомление за защита на личните данни и Декларация на кандидата за работа/позиция в Агенция по заетостта, може да изтеглите от електронната страница на Агенция по заетостта, рубрика „Конкурси за работа”, подрубрика „Формуляри”.

Документи може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите подписани с електронен подпис се подават на e-mail drsz_sofia@mbox.contact.bg. В последният ден на приема на документи, след указания в обявлението час, документи не се завеждат в деловодната система. Документи, в които липсва Уведомление за защита на личните данни и Декларация на кандидата за работа/позиция в Агенция по заетостта, запознал се с Уведомление за поверителност не се разглеждат.          

          На информационното табло на на ДРСЗ – София, и на информационните табла на дирекции на дирекциите „Бюро по труда” от регион София, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта се поставят: обявата, списъка на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати, списъка на допуснатите кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъка на класираните от 1-во до 3-то място кандидати.

Обявата за конкурса се публикува на Интернет страницата на Административния регистър и в Портала за работа в държавната администрация.

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след публикуването на обявлението.

За допълнителна информация: тел.: 02/931-04-12

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *