Представен бе предварителният проект “Изработване на Общ устройствен план на община Ботевград”

Обществено обсъждане на дейностите по предварителния проект “Изработване на Общ устройствен план на община Ботевград” се състоя днес в зала „Ботевград‘‘. Изпълнител е „Национална агенция за териториално устройство“ ООД – град София,с ръководител арх.Александър Кирев. Възложител е Община Ботевград.

Главна цел на проекта е създаване на пространствена планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и специфичните природни, културни и туристически ресурси и потенциали.

Предварителният проект бе представен от урбанист Симеон Луков. От представената презентация стана ясно, че на територията на общината има 12 523 жилищни сгради, от които 62% са обитавани, 25% са необитавани и 13% са за временно ползване. От общо 12613 жилища на територията на общината 26% от тях са  в град Ботевград, 74% в селата (16% в с.Трудовец, 12% в с.Врачеш и 11% в с.Скравена);

Целите на изготвянето на проект “Изработване на Общ устройствен план на община Ботевград/ОУПО/“ са:

 • регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшна  урбанизация на територията в граници, които да не нарушават природната и среда
 • създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР
 • прилагане на устройствени принципи за изграждане и обновяване на жизнената среда в териториите за обитаване в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти
 • планиране на територията на общината при съхраняване и целесъобразно използване на природните и културни ценности определяне на общата структура на територията
 • регламентиране общия режим на устройство на различните видове територии
 • свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на урбанизацията
 • създаване на устройствени възможности за използване на природните и културните ресурси за развитие на отдиха и туризма при съблюдаване на режимите за опазването им
 • развитие на социалната и техническата инфраструктура
 • определяне на територии с общо и преобладаващо предназначение и самостоятелни терени с устройствен режим
 • В социално-икономически аспект в периода 2001-2019 г. има  намаляване

на населението с около  13%, като 56,7% от населението е в трудоспособна възраст. Тенденции на развитие са намаляване броя на населението и застаряване на населението. В реали8стичен аспект населението през 2035 ще наброява 29 622, като в момента е 31 486.

 • Развитието на урбанизираните територии показва: разширяване на жилищните територии на населените места /гр.Ботевград, с.Боженица, с. Врачеш, с. Гурково, с.Елов дол, с. Краево, с.Липница, с. Литаково, с. Новачене, с.Радотина, с.Рашково, с. Скравена и с. Трудовец. /
 • разширяване на производствените територии на населените места /гр.Ботевград, с.Боженица, с. Гурково, с. Краево, с. Литаково, с. Новачене, с. Рашково, с. Скравена и с. Трудовец./
 • обособяване на смесена производствено-обслужваща територия /гр. Ботевград/
 • обособяване на „смесена централна зона“ /гр. Ботевград/
 • увеличение на гробищен парк /гр. Ботевград, с.Трудовец/
 • разширение на територии за рекреация.

Съгласно прогнозното демографско развитие на общината към 2040 г.:

 • град Ботевград запазва своята категория малък град
 • с. Новачене – от средно село в малко село
 • с.Гурково- от малко село в много малко село
 • във всички населени места в общината е спазен нормативът за бруто жилищни територии.

Пространственото развитие  на земеделските територии показва, че те заемат площ 20289,6 ха или около 39% от територията на общината.ОУПО предвижда 19474,6 ха или 96%  от земеделските територии да бъдат с режим със забрана промяна на предназначението

 • Земеделските територии с режим за допустима промяна на предназначението са 815 ха или 4% от общата земеделска площ

Общият устройствен план предвижда:

 • намаляване площта на обработваемите земи – ниви от 8258,2 ха на 8188 ха
 • намаляване на обработваемите земи – трайни насаждения от 4985,1 ха на 4659,8 ха
 • намаляване на необработваемите земи – от 7767 ха на 7411,7 ха.

ОУПО предвижда:

 • опазване на земеделски земи I – IV категория
 • въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои оброботваеми и необработваеми земи и ценни ландшафти

режим на устройство без право на промяна на предназначението за най-плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен бал.

Режими на устройство и параметри за натоварване

В територии без промяна на предназначението се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:

 • при имоти с площ до 10 дка – едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, вкл. помещение за обитаване;
 • при имоти с площ над 10 дка – селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

Интензивността на застрояването в земеделските територии със забрана за промяна на предназначението се определя от коефицент на интензивност на застрояването не по-голям от 0,4.

Горските територии заемат площ от 27860,5 ха или около 53,4% от територията на общината.

Изисквания към подробните устройствени планове:

 • за земеделски територии с допустима промяна на предназначението, при застрояване, свързано с използването на земята по предназначение, ПУП определя площадка и/или трасе за промяна на предназначението
 • за земеделски територии без право на промяна на предназначението, при застрояване, с ПУП се определя площадка на застрояване не >10% от общата площ на имотите собственост на физическото/юридическото лице в рамките на землището
 • за територии за възстановяване и рекултивация се изготвят подробен ландшафтноустройствен план и технико-устройствен проект
 • при изготвяне на ПУП в територии в съседство със зони по Натура 2000 се подбират дейности, съвместими с режима на опазване.
 • при изготвяне на ПУП за имоти съседни на защитени територии се занижават устройствени показатели
 • при строителство на инфраструктурни обекти се използват най-добри налични техники, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно емисиите от промишлеността.
 • Извършена е екологична оценка. Докладът от нея показва:

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА Околната среда

 • Атмосферен въздух и климат
 • източници на вредни емисии: битово отопление, транспорт и промишленост
 • Градски фонов пункт – Мобилна автоматична измервателна станция – гр.Ботевград – ул.“Цар Освободител“, №31 – регистрирани 493 превишения за 2018г.- 195 измервания с наднормени стойности за ФПЧ10  и 298 измерени  превишение на ФПЧ2.5
 • концентрациите на останалите вредни вещества са под пределно допустимите стойности
 • Повърхностни и подземни води
 • 18 повърхностни и 3 подземни водни тела
 • 7 учредени санитарно-охранителни зони и зони за защита на водите
 • предвидени мерки за опазване в съответствие с ПУРБ в Дунавски район
 • Почви
 • няма констатирани наднормени концентрации по заложените показатели за анализ на почвите – увреждане на почвите и земите от добивна промишленост, ерозия на почвите, замърсяване на почвите с тежки метали и засоляване и вкисляване на почвите
 • Вредни физични фактори
 • 15 пункта за измерване на шумовите характеристики в град Ботевград
 • основни източници на шум – автомобилен транспорт, локалните източници на шум от битов характер, производствени и строителни дейности
 • Културно-историческо наследство
 • увреждане на НКЦ от природни фактори и антропогенна дейност
 • Здравно състояние на населението
 • повишаване на здравния риск за населението поради недоизградената канализационна система и влошени качества на питейната вода

Какво е свършено до момента?

 • Изготвен е предварителен проект на ОУПО, заедно с всички графични материали
 • Изготвена е Екологична оценка и оценка за съвместимост (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на ЗООС)
 • Предварителния проект заедно с ДЕО и ДОС на ОУПО е комплектован и предаден на Възложителя
 • ДОС на ОУПО е внесен в компетентния орган РИОСВ за издаване на становище
 • ДОС на ОУПО е получил положително становище и е одобрен от РИОСВ
 • ДЕО на ОУПО е внесен в компетентния орган РИОСВ за издаване на становище
 • Проведеждат се консултации със заинтересованите страни съгласно основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми

Какво е остава да бъде направено?

 • Одобряване на предварителния проект на ОУПО от Общински експертен съвет по устройство на територията и предложения за нанасяне на корекции
 • Коригиране проекта на ОУПО, в случай че са постъпили коментари и препоръки за корекция от страна на ОЕСУТ
 • Предаване на окончателен проект на ОУПО на Възложителя, придружен от доклад за нанесените корекции
 • Приемане и одобряване на окончателния проект на ОУПО от ОЕСУТ
 • Приемане и одобряване на окончателния проект на ОУПО от Общински съвет на Община Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *