ОДМВР – София обявява конкурс за полицаи в четири районни управления в Софийска област

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,

Министър Христо Терзийски обявява:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

  1. Районно управление – Пирдоп

Група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай  – 3 (три) вакантни длъжности;

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

  • Районно управление – Ботевград

Група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай  – 5 (пет) вакантни длъжности;

– младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност;

  • Районно управление – Правец

Група „Охранителна полиция“

– младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност;

  • Районно управление – Етрополе

Група „Охранителна полиция“

– полицай – старши полицай  – 1 (една) вакантна длъжност;

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.

4.5.  Кандидатите за длъжностите полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил)  и младши автоконтрольор II – I степен – да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „В“ и да отговарят на изискванията на Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства.

4.6. Да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие – изискването се отнася само за кандидатите за длъжността младши автоконтрольор II – I степен;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 10  (десет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:

1.1. Лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация, че кандидатът:

1.3.1. Има само българско гражданство;

1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по чл. 3а, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ – в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.6.    Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие), за длъжностите младши автоконтрольор II – I степен и полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил);

1.7. Други документи, имащи отношение към конкурса.

Кандидатите за длъжността младши автоконтрольор ІІ – І степен следва да имат предвид задължението им след класиране и преди назначаването им на длъжност, да представят документ, удостоверяващ завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия и да предоставят копие.

2. В заявлението по т. III. 1. кандидатът посочва длъжността и структурата  за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

3. Място за подаване на документи – сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към Областна дирекция на МВР – София, на адрес: гр. София, бул. „Гео Милев“ № 71;

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III. 1.

5. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите да се явят пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към Областна дирекция на МВР София;

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към Областна дирекция на МВР – София да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР, до Института по психология – МВР и до ЦБПС при Академията на МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

ІV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва:

Таблица 1

  Точкова система за оценка  Тестова батерия    
скок дължина от място (см)  бягане осморка 4 цикъла (сек)  гладко бягане 800 м (мин)  сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.)  изправяне на трупа от тилен лег до седеж (бр.)  
   мъже  жени  мъже  жени  мъже  жени  мъже  жени  мъже  жени  
8  ≥240  ≥205  –  –  t3.10  t 3.20  –  –  –  –  
7  235  200  t16.2  t ≤16.6  3.11-3.15  3.21-3.25  ≥55  –  –  ≥55  
6  230  195  16.3  16.7  3.16-3.20  3.26-3.30   50  –  –  50  
5  225  190  16.4  16.8  3.21-3.25  3.31-3.35  45  –  –  45  
4  220  185  16.5  16.9  3.26-3.30  3.36-3.40  40  –  –  40  
3  215  180  16.6  17.0  3.31-3.35  3.41-3.45  36  –  –  36  
2  210  175  16.7  17.1  3.36-3.40  3.46-3.50  32  –  –  32  
1  205  170  16.8  17.2  3.41-3.45  3.51-3.55  30  –  –  30  

2. Психологично изследване.

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 4 (четири) месеца от обявяването на конкурса.

VІ. Определям състав на конкурсната комисия:

…………………………………………………………………………………………………………..

VІІ. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.

VІІI. Областна дирекция на МВР – София да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.

ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР в интернет и интранет, и се изпрати на структурите по член 37 от Закона за МВР за сведение, изпълнение и обявяване на общодостъпни места.

      МИНИСТЪР:    Христо Терзийски

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.