Редовна сесия на Общински съвет – Ботевград днес /на ЖИВО/

Днес, 28 янаури 2021 г, от 17.00ч започва редовно заседание на Общински съвет – Ботевград, което ще се предава на живо. Дневният ред е:

1.Отчет за изпълнението на програмата за управление на община Ботевград за 2020 година

Докл.: Иван Гавалюгов – Кмет на Община-Ботевград

2.Отчет за дейността на Общински съвет – Ботевград и неговите комисии за второто шестмесечие на 2020 година.

Докл.: д-р Илин Черняшки – Председател ОбС

3.Информация за социално-икономическото състояние на кметство с.Литаково, общ. Ботевград

Докл.: Пешо Младенов -Кмет на кметство с.Литаково

4.Анализ за дейността на Районно управление Ботевград за 2020 година

Докл.: Началник РУ-Ботевград

5.Информация за дейността на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“за периода януари- септември 2020 година

Докл.: Иван Гавалюгов – Кмет на Община-Ботевград

6.Докладна записка относно проект за бюджет на община ботевград за 2021 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година / вх.№0801-18/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

7.Докладна записка относно предоставяне на Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община Ботевград/вх.№0801-5/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

8.Докладна записка относно утвърждаване Система за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2021/2022 учебна година.

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

9. Докладна записка относно участие на община Ботевград с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне ва безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа+“

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

10. Докладна записка относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност./ вх.№0801-15/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

11.Докладна записка относно Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ върху част от имот – частна общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Борис Борисов – Зам.Кмет на Община Ботевград

12.Докладна записка относно Даване съгласие за отдаване под наем на помещение, част от имот – публична общинска собственост в с.Радотина /вх.№0801-9/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

13. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот – урегулиран поземлен имот XXII-1401 в кв. 69 по регулационния план на вилна зона „Зелин” между Община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

14.Докладна записка относно Одобряване на актуална пазарна цена за продажба на общински недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост в с. Боженица

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

15.Докладна записка относно Одобряване на актуална пазарна цена за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински недвижим имот в с.Скравена, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Ботевград през 2021 г.

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

16.Докладна записка относно даване съгласие за учредяване на право на преминаване и право на прокарване за обект: „Външно ел. захранване с кабел НН-IkV за “Филиал за спешна медицинска помощ“ в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ УПИ 1 – За болница и обществено обслужване, кв. 202 по действащия регулационен план на гр. Ботевград“.

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

17.Докладна записка относно изменение на Решение № 180 от 30.07.2020г. на ОбС – Ботевград, с което е дадено съгласие за учредяване на право на преминаване и право на прокарване за обект: „ Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на съоръженията за техническо измерване /СТИ/ от жилищен блок 13, входове А, Б, В и Г и захранването им от ТП „Север 4“ , гр. Ботевград, област Софийска“ /изменение по чл. 154 от ЗУТ/.

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

18. Докладна записка относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите общинските съвети в Република България .

Докладва: Николина Цолова – Зам. председател на ОбС Ботевград

  • Питания .

Предаването на живо можете да проседите тук:

Редовна сесия на Общински съвет – Ботевград, 28.01.2021г.

1 thought on “Редовна сесия на Общински съвет – Ботевград днес /на ЖИВО/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.