Обявен е конкурс за 10 длъжности в общинската болница в Ботевград

 Със заповед на Управителя на „МБАЛ -Ботевград“ ЕООД, д-р Иван Багелейски от 7 април 2021г е обявен конкурс за 10 длъжности в лечебното заведение, както следва:

1. Началник отделение по нервни болести

2.Начални отделение по вътрешни болести

3.Началник   отделение хемодиализа

4.Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина

5.Началник рентгеново отделение

6.Начални хирургическо отделение

7. Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение

8.Началник   отделение по педиатрия

9.Главна медицинска сестра

10. Началник болнична аптека

Място на работа: „МБАЛ Ботевград“ ЕООД, гр.Ботевград, ул. Божко Божилов № 1

Вид на договора: срочен за три години

Необходими документи за участие в конкурса и изисквания   към кандидатите:

За длъжност „Началник на отделение“:

-заявление за участие в конкурса – свободен текст;професионална биография;копие от диплома за завършено висше образование “Магистър по медицина”; копие от диплома за придобита специалност – съответстваща на профила на отделението; копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността; медицинско свидетелство, издадено не по-късно от 1 месеца преди датата на обявяване на конкурса; удостоверение за членство в БЛС; свидетелство за съдимост – оригинал; други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

Всеки кандидат представя в запечатан плик:

Разработка на темата: “Развитие на Отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс“

Изисквания към кандидатите за длъжност „Началник на отделение“: да е психически здрав; да е физически здрав до степен позволяваща му да изпълнява изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на съответната длъжност; образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”; придобита специалност – съответстваща на профила на отделението; трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ; членство в БЛС; компютърна грамотност; лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

За длъжност „Главна медицинска сестра“ :

Необходими документи:заявление за участие в конкурса – свободен текст;професионална биография; Kопие от диплома за завършено висше образование: „Магистър по здравни грижи“ ; Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността; Медицинско свидетелство, издадено не по-късно от 1 месеца преди датата на обявяване на конкурса; удостоверение за членство в БАПЗГ; свидетелство за съдимост – оригинал; други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

Всеки кандидат представя в запечатан плик:

Разработка на темата: „Мястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в болницата“

Изисквания към кандидатите за длъжност „Главна медицинска сестра“: да е психически здрав; Да е физически здрав до степен позволяваща му да изпълнява изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на съответната длъжност; образователно-квалификационна степен “Магистър по здравни грижи”; трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ; членство в БАПЗГ; компютърна грамотност; лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

За длъжност „Началник болнична аптека“:

Необходими документи за участие в конкурса:заявление за участие в конкурса – свободен текст;професионална биография;копие от диплома за завършено висше образование специалност „Фармация“, професионална квалификация „Магистър – фармацевт“;Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността; медицинско свидетелство, издадено не по-късно от 1 месеца преди датата на обявяване на конкурса; удостоверение за членство в БФС; свидетелство за съдимост – оригинал;

Всеки кандидат представя в запечатан плик:

Разработка на темата: “Развитие на болничната аптеката в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс“;

Изисквания към кандидатите за длъжност „Началник болнична аптека“: да е психически здрав; да е физически здрав до степен позволяваща му да изпълнява изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на съответната длъжност;   образователно-квалификационна степен „Магистър – фармацевт“; трудов стаж – минимум 5 години по специалността; членство в БФС; компютърна грамотност; лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията; да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

Място и срок на подаване на документи:

Документите се приемат, в личен състав на болницата, всеки работен ден от 9:00 до 14:00 ч. от 12.04.2021г. до 20.05.2021г.

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи описани в настоящите правила се подават в непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на конкурса, името и адреса на участника и се завеждат в личен състав на болницата.

В този плик се поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис:

– „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие

и

-„Плик 2” – съдържащ писмената програма.

            Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат от „Личен състав“ на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД

Провеждане на конкурса:

Конкурса ще се проведе на три етапа:

-Проверка на документите;

– Оценка на направената разработка на темата и

– Събеседване.

Управителят на болницата определя комисия, която да провери документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания.

Комисията се състой от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.

Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за не разгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.

Работа на комисията:

Проверка на документите:

В седемдневен срок след изтичане на срока за представянето на документите членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса и писмено уведомяват допуснатите кандидати, включително чрез електронна поща ако кандидатите са посочили такава.

На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

Оценка на представената разработка на темата:

В 10 /десет/ дневен срок след писменото уведомяване за допускане до участие в конкурса, комисията оценява всека една от представените разработки по зададената тема.

Допускане до събеседване:

До събеседването се допускат кандидати получили оценка на на представената разработка на темата не по-ниска от много добър 4,50.

Оценката се формира въз основа на следните критерии:

-Степен на реална приложимост на поставените цели в разработката на темата;

-съответствие с нормативната уредба;

-съответствие на формулираните цели и задачи с вида на болницата и с предмета на дейност;

-съответствие на разработената тема с обективното състояние на болницата;

Кандидатите постигнали оценка на разработката не по-ниска от много добър 4,50 се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на болницата в съответствие с политиката й, както и заложеното в бизнес задачата.

 2. Степен на познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на болницата;  

 3. Способност да планират и вземат управленски решения.

 При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават едни и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидата се счита успешно издържал събеседването.

 Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори.

 Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

Класиране на кандидатите:

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по-ниска от мн. добър 4,50. Комисията обобщава получените резултати и предлага на управителя на болницата да утвърди, класиралият се на първо място кандидат.

 В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и предлага за одобрение от управителя решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.

 В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50 управителя на болницата прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

 В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да удължи срока за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува на интернет страницата на болницата и Агенция за публичните предприятия и контрол.

 В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по конкурса се прекратява и се взема решение за провеждане на нов конкурс.

Източник: МБАЛ-Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *