Предстои публично обсъждане на План за интегрирано развитие на община Ботевград 2021-2027

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Ботевград е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Ботевград за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 24.02.2022 г. до 14.03.2022 г. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на e-mail: obshtina@botevgrad.org или в деловодството на общината до 14.03.2022 г., включително.

С оглед епидемиологичната обстановка в страната публично обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 01 Март 2022 г. (вторник) от 17:30 часа, чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android).

Желаещите да се включат в публичното обсъждане, могат да го направят на 01 Март 2022 г. (вторник) от 17:30 часа на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJjMTExYzAtNmY1Mi00NTdmLWI5MDItMTEyYjE5YzYxZDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Ботевград за периода 2021-2027 г. можете да откриете тук.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината за период от 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Ботевград е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Ботевград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 14.03.2022 г. включително на следния електронен адрес: obshtina@botevgrad.org или в деловодството на общината в сградата на Община Ботевград на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *