Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – Ботевград обявява подбор на персонал

Обявява се подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата обява се публикува в изпълнение на „Процедура за подбор и развитие на служителите в социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит /наличието на опит по професията е предимство.

Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“:

Социален работник –  1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Социални дейности“, „Социална педагогика“.

Характер на работата: Ръководи, организира и контролира цялостната социална дейност в ДЦПДУТС;Участва в мултидисциплинарни екипи с други специалисти от ДЦПДУТС и при изготвяне на всички необходими документи на потребителите свързани с ползването на услугата ДЦПДУТС; Организира приемането, настаняването и извеждането на децата от Дневния център; Участва при изготвяне на индивидуален план за грижа и оценка на потребностите; Следи за качественото предоставяне на социалната услугата; Организира и провежда  групова работа с потребители и техните семейства; Разработва и прилага подходящи планове за социална работа, които са фокусирани върху детето, съобразени с възрастта и вида на увреждане;

Социален педагог – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „ Педагогика“ или „Социална педагогика” .

Характер на работата: отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна и терапевтична работа с деца.

Психолог – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Психология“

Характер на работата: Провежда диагностична дейност и психологическо консултиране; Оказва помощ и подкрепа на семействата на деца със социално-емоционални проблеми; Изготвяне на психологични характеристики на потребителите; Изследва   психичното развитие на всеки потребител, насочено към услугата; Планира   терапевтичните задачи за потребителите  и техните семейства; Участва в изготвянето на индивидуалните оценки,  индивидуалните планове за  подкрепа, като прави регулярна психологическа оценка на затрудненията и нарушенията на личностната, интелектуалната, поведенческата и социална сфера и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа;  Разработва и прилага подходящи планове за психологическа  работа, които са фокусирани върху потребителя, съобразени с възрастта и вида на увреждане;

Рехабилитатор – 1 лице

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Рехабилитатор” „Кинезитерапия“ „Лечебна физическа култура“

Характер на работата: Организиране и провеждане на медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите с увреждания,  целящи укрепване на общото им и физическо здраве; Изследване на моторното развитие на всеки потребител; Оказване на подкрепа и превенция на изоставянето на децата с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива; Провеждане на дейности за развитие на уменията на потребителите за придвижване в различна среда (закрити и открити пространства);

Медицинска сестра – 1 лице

Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна  степен  „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“, „ Медцински фелшер“

Характер на работата: Медицинската сестра организира, ръководи, контролира и участва в осъществяването на медицинското и санитаро-хигиенно обслужване на потребителите; Оказва медицинска помощ и изпълнява всички дейности по опазване на здравето на потребителите; Следи за изпълнението на стандартите и критериите за хранене; Помага в предоставянето на храна на потребителите в ДЦПДУТС; Извършва консултативна, информационна и превантивна дейност по отношение на потребителите и техните семейства относно здравните им проблеми;

Детегледач – 2 лица

Минимални изисквания – минимална образователна степен – средно образование 

Характер на работата:  Участие и подпомагане за цялостното и комплексно обгрижване и обслужване на потребителите при престоя им в  ДЦПДУТС

Хигиенист – 1 лице с 8 часова заетост и 1 лице с 4 часова заетост

Минимални изисквания: минималната образователна степен – основно образование.

Характер на работата:  Хигиенистът осъществява санитарно-хигиенното обслужване, почистване и дезинфекциране на помещенията в ДЦПДУТС; Поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащото дворното пространство и , фасадата; Осигурява безопасна, сигурна и хигиенична среда, в която потребителите да развиват пълноценно своите възможности;

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

– попълнено заявление – по образец.

– автобиография

– декларация за лични данни – по образец

– копие от диплом за завършена степен на образование.

– копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от ДЦПДУТС на адрес: ул. „Александър Батенберг“ № 14, ет.2.  или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в ДЦПДУТС ул.“Александър Батенберг“ 14, ет. 2 от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 02.10.2023г. до 06.10.2023г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Извършва се преглед на документите и се изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград и на информационното табло, намиращо се в  ДЦПДУТС на адрес: гр. Ботевград, ул. „Александър Батенберг“14, ет.2.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал до Управителя на ДЦПДУТС, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране

Файлове:

Заявление – образец

Автобиография (CV) – образец

Декларация за съгласие – образец

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *