Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Договор за над 285 хил.лв бе подписан за общините Ботевград и Мирково

На 13.06.2019г. кметът на Община Ботевград – г-н Иван Гавалюгов подписа договор  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 Бенефициент по договора е Община Ботевград с партньор Община Мирково.

ОБЩА ЦЕЛ:

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

– Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

–  Запазване и подобряване на качеството на живот на потребителите.

– Подобряване на състоянието по време на заболяване, функционалните способности и социалното здраве.

– Осигуряване на достъп и универсално покритие на потребностите чрез избор на услуги.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

– Подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги за поне 105 лица чрез ранна степен на интервенция.

– Подкрепа на семейства с повишена отговорност към грижите за зависими членове на семейството чрез реализиране на комплексни мерки, включващи повишаване на информираността, консултиране, предоставяне на услуги и др. с цел насърчаване на съвместяването на личния и професионалния живот.

– Намаляване на бедността и насърчаване на пълноценното участие в социалния живот на хората чрез: осигуряване на условия за продуктивна и качествена заетост на трудоспособните лица; предлагане на качествени и устойчиви услуги за намиране на работа за всички нуждаещи се; подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в бедност.

– Въвеждане на процес на интегриране на социални и здравни услуги.

– Формиране, поддържане и развитие на човешкия и социалния капитал.

– Разширяване на мрежата от комплексни грижи за предотвратяване на социалното изключване.

– Осигуряване на заетост, реализиране на партньорски инициативи, децентрализация на услугите.

– Промотиране на здравословен начин на живот, подобряване на здравните услуги и подобряване и разнообразяване на социалните услуги към възрастните хора.

– Повишена професионална компетентност на наетите за работа лица.

– Издадени удостоверения за преминат курс за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания и самотноживеещи лица.

– Осигуряване качество на социалните услуги.

– Устойчивост на професионалния стрес и формиране на умения за справяне с проявите на синдрома на „емоционално прегаряне“ по отношение на наетите по проекта лица.

– Подпомагане професионалното и личностно развитие на персонала, подобряване работната среда и атмосфера, организацията на работа, като по този начин и цялостно съдейства за повишаване на качеството на работа.

– Осигурен начин за достъп до потребителите на интегрирани социални и здравни услуги.

– Закупено транспортно средство, което създава възможност за развитието и предлагането на нови услуги за целевата група.

– Осигуряване възможност на работещите по проекта за транспорт при упражняване на професията им, право на свобода на придвижване в райони, където няма удобен градски транспорт.

– Гарантиране на бързина и мобилност при предоставяне на услугите по проекта.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

⦁    Дейност 1

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

⦁    Дейност 2

Обучение и супервизия на персонала

⦁    Дейност 3

Закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

14 месеца: от 13.06.2019г. до 13.08.2020г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 285 231.20 лева, в т.ч   242 446.52  лева разходи по линия на ЕСФ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *