Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява свободно работно място за „Гл.юрисконсулт“

Община Ботевград на основание чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител обявява свободно работно място по заместване по служебно правоотношение за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.

Кандидатите за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт” :

1. Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

2. Образование – висше, минимална образователна степен „магистър”.

3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 /три/ години.

4. Да притежават удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6. Да са дееспособни лица.

7. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност – MS Office, да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация и други, касаещи пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, осигурителна книжка, УП-3/.

6. Копие от документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител, или декларация, че  постъпва за първи път на държавна служба.

7. Декларация по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител – по образец.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  до 01.07.2019г. включително.

Документите накандидатитесе приемат на гише„Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *