Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Със заповед на Кмета се забранява ползването на питейна вода за поливане

З А П О В Е Д

№ РД-15-496/13.08.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 1 и чл. 11, т. 7 от Наредба № 1 за обществения ред приета от Общински съвет гр. Етрополе, във връзка с настъпилото засушаване и намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване

З А Б Р А Н Я В А М:
Ползването на питейна вода в населените места на Община Етрополе за поливане на зелени площи и насаждения, пълнене на басейни, миене на улици, моторни превозни средства, балкони, дворове на граждани и др. 
Нарушителите на Заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред в гр. Етрополе.
Контролът по спазването на заповедта да се извърши от служителите от общинския инспекторат, В и К, кметовете и кметските наместници на населените места в Община Етрополе. 
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на жителите на общината, чрез средствата за масова информация.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на кметовете, кметските наместници на селата от Община Етрополе и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

инж. Стефан Борисов /п/
Зa кмет на Община Етрополе
/Съгласно Заповед №РД-15-490/09.08.2019г./

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *