Oтворено писмо относно опазване на горския сектор в община Ботевград

До г-н Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград и Председател на сдружение „МИГ Ботевград“

Г-н Илин Черняшки, Председател на Общински съвет Ботеград

 Г-жа Лазаринка Лютова, Директор на ТП ДГС Ботевград

Местни печатни и електронни медии

Заинтересовани страни и НПО

 Уважаеми дами и господа,

Представям на Вашето внимание препоръки за опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите и биологичното разнообразие на територията на община Ботевград, за създаване на оптимални условия, среда и перспективи за живот на хората. Препоръките са изведени в рамките на изготвен „План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територия на община Ботевград“ в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград”, финансиран от ЕС по ОПДУ 2014 – 2020 г. Препоръките, политиките, краткосрочните и   дългосрочни цели са формулирани от експерти в сферата на горския сектор, на сициологическото проуване готовността и нагласите на гражданите за участие в процесите на съхраняване и устойчиво развитие на горите в района на община Ботевград, в неправителствения сектор; след направени проучвания на политики, Нова Стратегия и Регламенти на ЕС за развитие на горския сектор, проучване и успешно прилаганите политики и работещи практики в държави от ЕС и съседни страни, държави от Скандинавския и други региони.

                Препоръките могат да бъдат полезни за многофункционално стопанисване и стратегическо развитие на горите и земите на територията на община Ботевград, с участие на активни граждани. Те отчитат и отразяват:

 • съвременните концепции за устойчиво развитие на горите – т.е. тяхното опазване и подобряване на тяхното състояние;
 • различните интереси на местното гражданско общество;
 • действащата нормативно-правна уредба в областта на горското стопанство и екологията в България и ЕС.
 • предлаганите политики и приоритети са в съответствие на световните тенденции и насоки, свързани с глобалните климатични промени и други фактори с многопосочно влияние върху горските екосистеми .

Приоритети за развитие на горите, определени от Работната група с насоченост към решаването на проблемите в следните области:

След проведените работни срещи на заинтересованите страни и представянето на исканията им същите са групирани по важност. Работната група  единодушно предлага 5/ пет/ бр. основни приоритети за развитие на горите и горските територии на територията на община Ботевград. Основните програми и проекти в настоящия план ще бъдат насочени към решаването на проблемите в следните области:

Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване на горите

Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм.

Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата

Приоритет № 4. Управление на природните в т.ч. и на водните ресурси

Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите.

Примерни политики, формулирани от Работната група за прилагане, мониторинг  и оценка на дейности за добро управление на горите на територията на община Ботевград.

1. Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските територии на община Ботевград.

2. Повишаване на ефективността на превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия.

3. Политики за повишаване на устойчивостта и способността за  адаптиране на горските екосистеми към изменението на климата.

4.   Поддържане и развитие на системата за запазване на горските генетични ресурси.

5.   Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските територии.

6. Насърчаване сдружаването на собствениците на гори, предприемачеството и оптимизиране  на  публично-частното партньорство в горския сектор съгласно разработен и приет Национален план за развитие на недържавното горско стопанство.

7. Ефективно усвояване на средства от европейски и международни фондове и програми”.

8. Насърчаване на заетостта и предприемачеството в горите и подобряване на качеството на професионалната квалификация на работната сила в    горския сектор.

 • Развитие на научно-изследователските дейности и обвързването  им с  нуждите на горския бизнес”.
 • Активно участие в подготовката и изпълнението на политиките на ЕС,  свързани с горския сектор и в международните процеси за устойчиво управление на горите.
 • Осигуряване на информация, публичност, прозрачност и прилагане на принципа на партньорство при устойчивото управление на горския   сектор.
 • Устойчиво производство и потребление на биомаса като възобновяем енергиен източник.
 • Насърчаване на процеса на сертификация на горския сектор.
 • Ефективно и устойчиво използване на туристическия потенциал на горите на територията на Ботевград и развитие на рекреационните дейности в тях. 
 • Устойчиво ползване на екосистемни услуги, предоставяни от горите на териториятя на община Ботевград.

          *Индикаторите и критериите за оценка са цитирани в Модел за участие на гражданското общество в процесите на  формулиране, прилагане и  мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в община Ботевград.

Значими 5 политики за реализация на стратегическите цели за развитие на горския сектор и местно развитие в рамките на общин Ботевград.

1. Политика за осигуряване на многофунционално  устойчиво развитие на горския сектор на територията на община Ботевград.

2. Политикиа за стопанисване и балансирано ползване на горите.

3.Политика за баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги.

4. Политика за засилване на ролята на горите за осигуряване на местно  социално-икономическо развитие

5. Политика за увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика. 

Препоръки:

1.към ТП ДГС Ботевград:

1.1. Популяризиране и разясняване сред широката общественост нормативната уредба за горите, дейностите които се извършват в горите на територията на общината  и контрол върху тях, като ползват всички местни информационни канали и други форми за информиране и съвместни действия, коректност осведомяване на заинтересованите.

1.2. Актуализиране на сайта  с база данни и актуална информация   за ползване от заинтересовани.

2.Препоръка към администрацията на община Ботевград:утвърждаване на горскостопанския план на община Ботевград.

Изготвен е изготвен през 2018 и не е утвърден РДГ-София и РИОСВ-София.  Общинските гори са с площ1600 ха/. Необходима е спешна и адекватна реакция на органите, които отговарят за гореизложеното.

3. Препоръка към Общински съвет, Ботевград:

ТП ДГС Ботевград да докладва на заседание на ОбС за извършени дейности-резултати, развитие  на горския сектор в рамките на общината, проблеми и планирани мерки за ефективно и ефикасно управление.

Тези и други препоръки заинтерсованите могат да намерят в План за многофункционално управление  и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани.

Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“.ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *