Ден: 23.12.2021

Община Ботевград обяви общствена поръчка с предмет "Реконструкция на водопроводна система по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция...