Ден: 18.01.2022

Физическите лица в България декларират доходите си за съответната година чрез подаването на данъчна декларация пред Националната агенция за приходите....