Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

През 2021 г ОП“БКС“ е предоставило услуги на граждани и фирми в размер на 151 759 лв

Общинските съветници предстои да приемат Отчет за дейността на ОП „БКС” – Ботевград през 2021 година. Това ще стане на 31 март.

В отчета е посочено, че през 2021 г. са положени усилия за подобряване организацията на работа, което доведе до структурни промени във всички звена на предприятието. В началото на календарната година към структурата на предприятието се зачисли и „Регионално депо за неопасен отпадък” гр.Ботевград. С приемането му то бе приобщено в отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване”. Целите на промените бяха подобряване състоянието на техниката, трудовата дисциплина, условията на труд, мотивацията за работа на личния състав и оптимизиране разхода на финансови средства във всички направления от дейността му. Основните цели на ОП „БКС” са доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура, обновяване и благоустройство на жилищната среда, както и обновяване и модернизиране на обществените пространства.

Основните дейности на ОП БКС се осъществяват от 3 отдела, както следва: Чистота и благоустройство, Ремонт и поддръжка, ВиК. Заедно с администратияния персонал наетите в ОП БКС в момента наброяват 134 щатни служители.

Основните дейности са поддържане, ремонт, модернизация и реконструкция на общински сграден фонд, улици, съоръжения и мостове, водопроводни, канализационни, топлофикационни и други инсталации в сгради – общинска собственост, пътна маркировка, поддържане на знаковото стопанство, озеленяване, строително-ремонтни услуги на общината и населението, стопанисване на общинския жилищен фонд, паркинги и други комунални фондове, поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, снегопочистване и други комунални дейности. Финансирането дейността на предприятието се осъществява чрез Бюджета на Община Ботевград.

Част от извършените дейности по чистота и благоустрояване през 2021г са:

  • На територията на Общината са засадени през изминалата година общо 14000 бр. цветя от видове петуния , агератум, тагетес, бегония, салвия и за първи път цинерария /850 бр./
  • През миналата есен са доставени и засадени в цветните площи различни сортове виола, лалета и зюмбюли, а именно – около 14000 бр. виола и 8800 бр. луковични цветя.
  • Закупена и се използва нова, по-производителна градинска техника за поддържане на тревните площи; През изминалата година бе поръчана, доставена и използвана нова паркова самоходна косачка /райдер/ с преден косилен апарат – Husqvarna RC 320 TS
  • Обслужени са сигнали и жалби на граждани и юридически лица по премахване и кастрене на дървесна растителност- Обработени са 28 обекти по писменни заявления със използване на специализирана техника – автовишки , прътови кастрачки и др. По постъпили устни сигнали от граждани и организации също са предприемани своевременни действия за премахване на опасни клони и дървета.

На територията на Община Ботевград са разположени и се обслужват 953 бр. съдове за ТБО от тип „Ракла“ и „Бобър“ с обем от 1 100л„също така се обслужват 2 955 бр. кофи с обем от 110 л. до 240 литра и 10 броя съдове за строителни отпадъци с обем 4м3, отдавани под наем по определения регламент, като с цел намаляване на нерегламентираните сметища в с. Краево, с.Рашково, с.Радотина и с.Липница е оставен за постоянно ползване по 1 бр., който се обслужва при заявка от кметския наместник на съответното село.

През 2021 г. са подменени 590 броя кофи от тип 240литра.

Общото количество събрани и извозени ТБО за периода 02.01.2021 до 31.12.2021г. са 12 124,48т. Средното количество извозен отпадък на ден е:

  • За Ботевград 6841,66т:12месеца:22дни=25,92т/ден
  • За села в Община Ботевград:5282,82:12месеца:22дни=20,01т/дн
  • ОБЩО: 45,93т/ден

На територията на РДНО Ботевград са депонирани следните количества отпадък по общини, както следва:

  1. Община Ботевград – 12 124,48т
  2. Община Правец -2 693,92т
  3. Община Етрополе – 3 700,59т.

През изминалата година е извършено частично преасфалтиране и цялостно асфалтиране на103 улици в Ботевград, Зелин и Общината. Сред извършените ремонтни дейности са:

Текущ ремонт на градски съоръжения/пейки, кошчета за отпадък, детски съоръжения и др./, на ил.Б.Божилов е изработена и монтирана автобусна спирка,Приют за бездомни кучета- Изработка на колиби, ремонт на ограда и направа на врата на площадка за временен престой за безстопанствени животни, Църква в Рашково -Демонтаж на подова настилка,направа на замаска,двукратно боядисване с фасаген,боядисване цокъл с алкидна боя,боядисване на под,боядисване каси на прозорци,монтаж стъклопакет на прозорци,обръщане на врата,монтаж на дървени решетки на камбанария,демонтаж на ограда,почистване на улуци,монтаж на фабрична оград; Автогара -Поправка на автобусна спирка и монтаж на нови кошчета и пейки; Помошно изгрище – Изкопаване и извозване на земни маси,изграждане на канализационна система,изгаждане на дренажна система,насипване и оплътняване с фракционен материал,изграждане на ограничителен пояс от СТБ,монтиране на бордюри,изграждане на фундаменти за стълбове,монтиране на стълбове за осжетление,монтиране на заземителни колове,монтиране на осветителни телаЦентрална градска част – Изработка и монтаж на пейки от иглолистен материал по схема; извършени са ремонтни редица ремонтни дейности в селата и др.

За осъществяване на дейността си дружеството разполага с :

Дълготрайни активи в размер на 3 814 084.17лв активи, които са придобити от Община Ботевград и предоставени с общински решения за стопанисване и управление на ОП „БКС“ Ботевград. Предприятието разполага с 49 леки, товарни и специализирани автомобили.

Амортизацията на дълготрайните материални активи е в размер на 1 343 395.46 лв, същата е начислявана, като е прилаган линейния метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи.

Балансовата стойност на ДМА към 31.12.2021 г е 2 470 688,71 лв.

През 2021 г ОП“БКС“ е предоставило услуги на граждани и фирми в размер на 151 759.36 лв

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *