Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

42 227 668 лева е финансовата рамка на Бюджет 2022 на Община Ботевград

42 227 668 лева е финансовата рамка на Бюджет 2022 на Община Ботевград. Това е приходно-разходната част, която ще бъде подложена на обсъждане тази вечер от 17 ч в зала „Ботевград“ в общинската администрация.

Проектът на приходната част предвижда неданъчните приходи да са в размер на 9 393 000 лв, местните приходи – 13 303 000 лв, дейностите, касаещи взаимоотношенията с централния бюджет –
4 301 300 лв. Общата изравнителна субсидия ще бъде 2 390 700 лв. Средствата за зимно поддържане и снегопочистване 394 700 лв.
Целевата субидия за капиталови разходи е в размер на 1 515 900 лв. Общо прихдодите за местни дейности се предвижда да са
в размер на 17 604 300 лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 23 681 696лв.

Проектът на приходите включва още:

Приходи от патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – 100 000 лв.

Приходи от данък върху недвижими имоти – 1 100 000 лв.

Приходи от Данък върху превозни средства- 1 800 000 лв.

Всичко имуществени и други данъци – – 3 910 000лв.

Нетни приходи от продажби на стоки и услуги – 2 050 000 лв.
Приходи от наем на имущество – 400 000 лв.
Приходи от наем на земя – 300 000 лв.
Приходи от девиденти – 250 000 лв.
Такса ползване детски градини – 50 000 лв.
Такса ползване детски ясли – 5 000 лв.
Такса ползване на ДСП – 45 000 лв.
Такса ползване пазари и тържища – 30 000 лв.
Такса битови отпадъци – 3 166 000 лв.
Такса технически услуги – 400 000 лв.
Такса административни услуги – 220 000 лв.
Такса гробни места – 20 000 лв.
Такса притежаване на куче – 2 000 лв.
Други общински такси – 50 000 лв.
Приходи от наказателни лихви за данъци,мита и осиг.вноски – 180 000 лв.
Други неданъчни приходи 50 000 лв.
Внесен ДДС (-) -225 000 лв.
Постъпления от продажба на земя – 1 050 000 лв.
Постъпления от продажба на сгради и др.ДМА – 900 000 лв.
Приходи от концесии – 200 000 лв.
Дарения от страната – 250 000 лв.

По разходната част са предвидени разходи в държавни дейности в размер на 23 655 898 лв, разходи за местни дейност – 18 571 770 лв. Общо разходите в размер на 42 227 668 лева са разпределени, както следва:

Държавни дейности

Функция 1

Общинска администрация – 1 624 200 лв.

Функция 2

Други дейности по вътрешната сигурност – 53 073 лв.
Отбранително -мобилизационна подготовка – 122 454 лв.

Функция 3

Детски градини – 5 492 151 лв.
Неспециализирани училища – 10 861 300 лв.
Център за подкрепа за личностно развитие – 505 982 лв.

Функция 4

Детски ясли – 1 532 071 лв
Здравен кабинет в детска градина и училища – 296 071 лв.
Други дейности по здравеопазването – здравни медиатори – 39 285 лв.
Трансфер към държавните училища 25 798 лв.

Функция 5

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания – 723 429 лв.
Дневен център за деца с увреждания – 232 450 лв.
Домове за стари хора – 801 060 лв.
Асистентска подкрепа – 482 477 лв.
Център за соц.рехаб.и интеграция – 149 925 лв.

Функция 7

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 556 808 лв.
Музей и худ.галерии с регионален характер – 157 364 лв.

Местни дейности и дофинансиране

Функция 1

Общинска администрация – 2 442 728 лв.
в т.ч.Капиталови разходи – 7 561 лв.
Общински съвети – 196 100 лв.

Функция 2

Други дейности по вътрешната сигурност – 396 500 лв.
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия
от бедствия и аварии – 100590 лв.

Функция 3

Детски градини – 200 964 лв.
Общообразователни училища, детски градини- преходен
остатък – 280 603 лв.
Други дейности по образованието – 32 919 лв.
Център за подкрепа за личностно развитие – 5 980 лв.

Функция 4
Многопрофилни болници за активно лечение – 2 774 020 лв.
Детски ясли – 1 135 лв.

Функция 5
Домашен социален патронаж – 174 000 лв.
Клубове на пенсионера, инвалида и др. – 110 730 лв.
Програми за временна заетост – 62 943 лв.
Домове за стари хора – 44 391 лв.
Център за настаняване от семеен тип – 10123 лв.
Други служби и дейности по соц.осигуряване и заетост – 585 523 лв.
Социални услуги в домашна среда – 226171 лв.

Функция 6
Водоснабдяване и канализация – 681 879 лв.
Осветление на улици и площади – 759 688 лв.
Изграждане,ремонт и подържане на уличн.мрежа -1 621 450 лв.
Др. дейности по жилищно строителство и благоустройство – 2 073 021 лв.
Озеленяване – 47 000 лв.
Чистота – 2 109 350 лв.
Упр.дейности по отпадъци – 200 000 лв.

Функция 7
Дейности по почивно дело и социален отдих – 96 200 лв.
Спорт за всички – 150 000 лв.
Спортни бази за спорт за всички – 1 186 944 лв.
Капиталови разходи – 264 710 лв.
Музей и художествени галерии с регионален характер – 11 971 лв.
Оркестри и ансамбли – 285 000 лв.
Читалища – 42 727 лв.
Обредни домове и зали – 359 305 лв.
Други дейности по културата – 150 640 лв.
Субсидии и други разходи по религиозно дело – 11314 лв.

Функция 8
Дейности по подъръжка, ремонт и изграждане на пътища – 695 868 лв.
Капиталови разходи – 180 000 лв.
Други дейности по транспорта – 111 613 лв.
Други дейности по туризма – 77600 лв.
Приюти за безстопанствени животни – 254780 лв.
Капиталови разходи – 240780 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *