Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Областният управител издаде заповед за осигуряване на пожарна безопасност

Снимка: БГНЕС

Областния управител Иван Иванов издаде заповед за осигуряване на пожарна безопасност. В заповедта се определя пожароопасен сезон за горските територии в Софийска област в периода от
01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.

Ето и пълния текст на заповедта:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
горите и Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от
пожари, писмо с вх. № 24-00-61/22.03.2022 г. от директора на Регионална дирекция на горите –
София, както и с цел осигуряване на пожарна безопасност, прекратяването и гасенето на пожари
в горския фонд на територията на Софийска област
НАРЕЖДАМ:

 1. Определям пожароопасен сезон за горските територии в Софийска област в периода от
  01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.
 2. В този период държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, дирекциите
  на природните паркове и общинските звена, управляващи горски територии общинска
  собственост да поддържат повишена бдителност и активност на персонала.
 3. С цел недопускане на палежи в защитените територии, както и в земеделски земи и гори
  на територията на Софийска област, следва да се засили наблюдението и да се осъществява
  постоянен контрол за предотвратяне изгарянето на стърнищата, слогове, крайпътни ивици и сухи
  треви.
 4. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански
  земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност
  пожарогасителните устройства.
 5. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират
  членовете си за правилата на пожарна безопасност в горските територии преди всяко
  пребиваване в тях.
 6. Кметовете на общини да организират по места денонощна телефонна връзка с органите
  на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на
  пожар.
 7. Органите на пожарна безопасност и защита на населението – София и териториалните
  структури на Изпълнителната агенция по горите, самостоятелно или съвместно да осъществяват
  контрол по следните дейности:
  7.1. Изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските
  територии на Софийска област.
  7.2. да спират експлоатацията на машини и съоръжения в горските територии, които не
  отговарят на изискванията за пожарна безопасност.
 8. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната информация да се въвежда
  в информационната система на Изпълнителната Агенция по горите от оторизираните за това
  служители в Държавните горски стопанства, както и да се информират оперативните дежурни
  към Областна администрация на Софийска област (тел. 02/986 12 19; 0889 20 44 26).
 9. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват
  правилата за пожарна безопасност в тях.
 10. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването
  на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
 11. Изхвърлянето на горими отпадъци да се извършва само на определените за целта места.
  София – 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,

  e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.government.bg
 12. Директорите на Северозападното държавно предприятие гр. Враца и Югозападното
  държавно предприятие гр. Благовград към Министерство на земеделието, храните и горите да
  сведат настоящата заповед до знанието на Директорите на териториалните поделения – ДГС,
  намиращи се на територията на Софийска област.
 13. Кметовете на общини да доведат настоящата заповед до знанието на общинските звена,
  управляващи горски територии общинска собственост.
  Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, в т.ч. и визираните в
  същата, за сведение и изпълнение. Да се оповести публично на интернет страниците на Областна
  администрация на Софийска област, Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по
  горите – София и общините от Софийска област.
  Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

  ИВАН ИВАНОВ
  Областен управител
  на Софийска област

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *