Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. актуализирана и допълнена с №6/ 27.01.2022 г. и Решение №62/ 31.03.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на начални тръжни цени: 

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1224 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 478 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м.), квартал 225, УПИ VIII, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „16-ти Ловчански полк“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1225, 05815.305.1238, 05815.305.1011 при начална тръжна цена в размер на 47 800.00 (четиридесет и седем хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

 2. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1225 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 512 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м.), квартал 225, УПИ VII, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „16-ти Ловчански полк“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1226, 05815.305.1239, 05815.305.1238, 05815.305.1224, 05815.305.1011,  при начална тръжна цена в размер на 51 200.00 (петдесет и една хиляди и двеста) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

3. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.1226 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 545 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м.), квартал 225, УПИ VI, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ул. „16-ти Ловчански полк“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1239, 05815.305.1225, 05815.305.1011, 05815.305.1009 при начална тръжна цена в размер на 54 500.00 (петдесет и четири хиляди и петстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Повече информация за предстоящия търг за горните два имота може да намерите : ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *