Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

340 хил. лв печалба е финансовият резултат от дейността на „МБАЛ Ботевград“ през 2021г.

Финансовият резултат на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД към 31 декември 2021 г. преди данъци е печалба в размер на 376 хил. лв. ( 296 хил. лв. за 2020г ). Разходът за данък е 36 хил. лв. (2020 г.: 30 хил. лв.). Нетната печалба е в размер на 340 хил. лв., (2020 г.: 266 хил. лв.). Това показва анализът на дейносттана МБАЛ Ботевград за 2021г., изготвен от управителя Орлин Цветков. Годишният финансов отчет на общинската болница и Бизнес план за 2022г ще бъде разглеждан и гласуван от Общински съвет-Ботевград утре, 28 април 2022г.

От отчета става ясно, че „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД отбелязва ръст на приходите от дейността към 31 декември 2021 г, които са в размер на 7 925 хил. лв. (2020 г. – 5 635 хил.лв., 2019 г. – 4 925 хил. лв.). Най-висок е относителния дял на приходите от медицински услуги, които представляват 60,54 % от общите приходи (2020 г.: 79,63 %; 2019 г.: 84,61 %) Основна част от приходите от услуги заемат приходите от РЗОК по клинични пътеки, които за 2021 г. са 4 679 хил. лв. (2О20г. – 4 377 хил.лв., 2019 г,- 3 671 хил. лв.).

В другите приходи, основен дял заемат приходите от финансирания, за 2021 г. те са в размер на 2 886 хил. лв. (2020 г.: – 1055 хил.лв) и са разпределени, както следва: от Министерството на здравеопазването, по реда за субсидиране на лечебни заведения – 800 хил. лв. (2020 г.: – 702 хил.лв.); от НЗОК за стимулиране на персонала за COVID-19 – 1 402 хил.лв.; от РЗОК за работа при неблагоприятни условия – 198 хил. лв.; под формата на предпазни средства, медикаменти и консумативи – 359 хил. лв. (2020 г. – 51 хил. лв.); приходи от финансиране на ДМА -121 хил. лв. (2020 г. – 47 хил. лв.) и други приходи от финансиране – 6 хил. лв.

Разходите по икономически елементи за обичайната дейност на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД през 2021 г. са в размер на 7 541 хил.лв.(2020 г. – 5 330 хил. лв., 2019 г. – 4 902 хил. лв.) като непрекъснато се следи за целесъобразността на разходите, посочва управителят Орлин Цветков. „МБАЛ Ботевград“ ЕООД се снабдява с материали за своята дейност от доставчици в страната.

Най-висок относителен дял от разходите за дейността в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД заемат разходите за персонала сдял за 2021 г. – 5 076 хил.лв или 67,31 % (2020 г.: 69,83 %), следвани отдела на разходите за суровини и материали- 1 645 хил.лв , които за 2021 г, са 21,81 % (2020 г.: 19,08 %) и разходите за външни услуги за 2021г. с дял 6,46 % (2020 г.: 6,53% ).

Най-висок относителен дял от разходите за суровини и материали в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД заемат разходите за медикаменти – 814 хил.лв., с дял за 2021 г. 49,48 % (2020 г.: 31,96 %), следвани от разходите за консумативи – 413 хил.лв – с дял за 2021 г. 25,11 % (2020 г.: 37,86 %).

През календарната 2021 г. се наблюдава увеличаване на разходите за отопление, медикаменти, медицински консумативи и консумативи.

Увеличенито на разхода за отопление се дължи на повишението на ед. цена. Увеличението на разходите за медикаменти и медицински консумативи се дължи на повишеното потребление във връзка с лечението на пациенти с Ковид 19. Във връзка с пандемичните условия в страната е повишено използването на предпазни и дезинфекционни материали. Трябва да се вземе под внимание, че към разходите за медикаменти и консумативи има признат приход в размер на 359 хил. лв., свързн с финансиране за текущата дейност.

Сумата на активите на МБАЛ Ботевград“ ЕООД към 31 декември на 2021 г. е 4 421 хил.лв. Нетекущите активи са в размер на 3 330 хил. лв. (2020 г. 3 226 хил. лв.) с относителен дял 75,32 % от общите активи. Основна част на нетекущите активи представляват права за ползване и владеене на масивна четириетажна сграда, машини, производствено оборудване и апаратура.

Текущите активи към 31 декември 2021 г. са в размер на 1 091 хил.лв. ( за 2020 г. 920 хил. лв.) с относителен дял 24,68 % от общите активи и представляват вземания от клиенти, парични средства и материални запаси. Вземанията от клиенти са главно от неплатени отчетени клинични пътеки към 31.12.2021 г. от РЗОК.

Собствения капитал се увеличава с 340 хил. лв. достигайки 2 307 хил. лв. към 31.12.2021 г. спрямо 1 967 хил. лв. за 2020 г.

Текущите задължения се намаляват с 5 хил. лв. до 1 087 хил. лв. към края на 2021 г. спрямо 1092 хил. лв. към края на 2020 г., като намалението основно идва от задълженията към доставчици.

Най-висок относителен дял от текущите задължения заемат задълженията към персонала, които за 2021 г. са с дял 40,76 % (2020 г.: 30,11 %). Въпреки това се забелязва значително намаление на задълженията към доставчици за 2021 г. спрямо 2020 г. в размер на 145 хил. лв.

Средно списъчния състав на персонала към края на 2021 г е 174 човека. За 2021 г. има сравнителна устойчивост на числения персонал и липсват съществени изменения в щатната численост на МБАЛ Ботевград.

Средната брутна заплата на персонала е 2 122 лв.

В средна брутна заплата на персонала са включени и ДТВ от Националната здравноосигурителна каса в Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплаха на общественото здраве от COVID-19.

Средна брутна заплата по категории и през последните две години години, е както следва:

Висш персонал – 2 793 хил. лв (2021г); 2 701 хил.лв (2020г).

Медицински персонал – 2 183 хил. лв (2021г); 1 732 хил.лв (2020г).

Санитари – 1 416 хил. лв (2021г); 1 345 хил.лв (2020г).

Друг персонал – 1 166 хил. лв.(2021г); 1 078 хил.лв (2020г).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *