Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Конкурс за разследващи полицаи обявява ОДМВР

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и МЗ № 8121з – 29/11.01.2022 г., относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи, Oбластна дирекция на МВР обявява Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“

1. Сектор „Разследване РУ – Самоков, РУ – Костенец и РУ – Ихтиман“

– младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ– 2 (две) вакантни длъжности;

2. Сектор „Разследване РУ – Ботевград, РУ – Правец и РУ – Етрополе“

– младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ– 1 (една) вакантна длъжност;

3. Сектор „Разследване РУ – Елин Пелин и РУ – Пирдоп“

– младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ– 1 (една) вакантна длъжност;

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 – години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър“ в Академията на МВР;

4.2.1. Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Сигурност и отбрана;

4.2.2. Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР).

4.3. Изискване за минимален професионален стаж, както следва:

4.3.1. За длъжността младши разследващ полицай:

– не се изисква;

4.3.2. За длъжността разследващ полицай:

– една година на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.3.3. За длъжността старши разследващ полицай:

– четири години, от които три години на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно“.

4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 15 – дневен срок считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България висше образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. Декларация, че кандидатът:

1.2.1. Има само българско гражданство;

1.2.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.2.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.3. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

1.4. Други документи, имащи отношение към конкурса.

1.5. При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

2. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1.

3. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – София, с адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 71.

4. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите да се явят пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – София.

5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – София, да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, дирекция „Човешки ресурси“ – МВР и Института по психология – МВР за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи:

1.1.Решаване на писмен тест;

1.2.Писмено решаване на казус.

Изпитът да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.4 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, преминали елиминаторния праг на етапа се допускат до участие в следващия конкурсен етап.

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Психологичното изследване да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.1 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *