Общината обявява конкурс за директор на Исторически музей- Ботевград

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8 , ал. 5 (за общински културен институт) от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № ОА-466/08.09.2022г. на Кмета на кмета на община Ботевград се обявява конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей- Ботевград

Място на работа: гр. Ботевград, пл. „Саранск“ №1.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”.

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата. 

Професионален опит 3 години  в съответното професионално направление.

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на „ Исторически музей – Ботевград” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие по образец.

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

Документ за трудов стаж (копие).

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография.

Документ за завършено образование (копие).

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

Концепция за дейността и развитието на „Исторически музей-Ботевград“ за 5 годишен период, като подробно е разработена първата. Концепцията се предоставя  в 11 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници. 

Концепцията съдържа:

– анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

– тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

– етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Ботевград: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

За справка: Светла Тодорова, Главен експерт ЧР тел.: 0723-69137

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *