Кампания 2019 за набиране на проектни предложения по компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ и компонент 2 „Лична мобилност“

Община Ботевград напомня на всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 и Компонент 2 на Програмата изтича на 30.09.2019 г.

КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по Компонент 1 на Програмата трябва да е между 10 000 лв. с ДДС (минимална стойност) и 100 000 лв. с ДДС (максимална стойност).

Стойността на всяко проектно предложение се определя въз основа на количествено-стойностна сметка (КСС) за предвидените по предварително одобрения инвестиционен проект дейности. Количествено-стойностната сметка се изготвя от кандидата по образец.

Всеки потенциален кандидат е необходимо да извърши следните действия /да подготви и събере необходимите документи за кандидатстване:

1.      Да получи писмо за подкрепа, изготвено по образец от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

2.      Да наеме проектант и да възложи (за своя сметка) изготвяне на инвестиционен проект. (Изготвеният проект се внася в общинска администрация за одобряване и издаване на разрешение за строеж или разрешение за поставяне, освободени от заплащане на такса). Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж или за поставяне за достъпна среда на хората с увреждания в съществуваща жилищна сграда са неразделна част от  проектното предложение.

3.      Да подготви необходимите и изискуеми документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата.

Обръщаме внимание, че дейностите по сключените договори за финансиране и изпълнение на СМР трябва да бъдат изпълнени до 25.11.2019 г. и отчетени до 02.12.2019 г., за да бъдат разплатени най-късно през м. декември 2019 г.

КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по Компонент 2 на Програмата трябва да е до 8 000 лв. с ДДС (максимална стойност). Бюджетът за всяко едно проектно предложение се определя на базата на оферта/проформа фактура за дейностите, които ще бъдат финансирани.

Всеки потенциален кандидат е необходимо да извърши следните действия /да подготви и събере необходимите документи за кандидатстване:

1.      Да получи писмо за подкрепа, изготвено по образец от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

2.      Да представи документи, удостоверяващи допустимост за изменение на конструкцията на МПС, съгласно приложимото законодателство, както и предложение , съдържащо технически и финансови параметри за изменение в конструкцията (преустройство) на МПС.

3.      Да подготви, необходимите и изискуеми документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата.

Обръщаме внимание, че дейностите по сключените договори за финансиране се изпълняват и отчитат до 10.12.2019 г., за да бъдат разплатени от МТСП през месец декември 2019 г.

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване, необходимите документи и образци, както и критериите за оценка и допустимост на проектите са публикувани на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) на следния линк:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI〈=&I=796.

За повече информация, заинтересованите лица могат да се свържат и със служители на Общинска администрация – Ботевград, отдел „Управление на проекти и програми“ – тел.: 0723/ 69 131 и ел. поща: obshtina@botevgrad.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *