Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

296 първокласници тръгнаха на училище тази есен в община Ботевград

Броят на записаните първокласници през новата учебна 2019/2020 година е 296. Това показва информацията, изготвена от общинската администрация. Тя ще бъде подложена на гласуване в Общински съвет-Ботевград на редовното заседание, което ще се състои на 19 септември, от 17.00ч. Информацията показва, че в самостоятелна форма на обучение са записани 26 ученици, индивидуални – 33 и 2 в комбинирана.

Общият брой на записаните ученици в дневна форма на обучение в 9-те общински училища е 2 695 за учебната 2019/2020 година, разпределени в 124 паралелки, една от които е слята -в ОУ ’’Васил Левски” с. Новачене. Броят на записаните първокласници е 296. В самостоятелна форма на обучение са записани 26 ученици, индивидуални – 33 и 2 в комбинирана.

В ОУ „Н. Вапцаров“ Ботевград ще се обучават 935 ученици в 38 паралелки, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ботевград – 340 ученици в 15 паралелки, в ОУ „Васил Левски”, гр. Ботевград – 238 ученици в 12 паралелки, в ОУ ’’Отец Паисий”, с. Врачеш – 151 ученици в 9 паралелки, в ОУ „Любен Каравелов” с. Трудовец – 139 ученици в 7 паралелки, в ОУ „Васил Левски”, с. Литаково – 134 ученици в 7 паралелки, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Скравена – 108 ученици в 7 паралелки и в ОУ ’’Васил Левски”, с. Новачене – 100 ученици в 6 паралелки.

През учебната 2019/2020 година, след решение иа Общински съвет-Ботевград ще функционират 17 маломерни паралелки в 6 училища /в ОУ „Васил Левски”, гр. Ботевград и всички основни училища в селата.

С решение № 479 от 05.08.2019г. на МС в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 са включени: ОУ„Н. Й. Вапцаров“-гр. Ботевград, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Ботевград, ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград, ПГТМ „Христо Ботев”- гр. Ботевград и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Скравена.

След решение на Общински съвет и тю предложение на кмета на община Ботевград, ОУ “В. Левски“, с. Литаково ще бъде включено в Списъка на средищните и защитените детски градини и училища за учебната 2019-2020г.

План – приемът в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” е осъществен на 100%, като през тази учебна година там ще се обучават 550 ученици в 23 паралелки с природо- математически профил, математически профил, предприемачески профил, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и чуждоезиков профил.

345 са записаните в дневна форма ученици в ПГТМ „Христо Ботев” в 14 паралелки, 25 ученици в самостоятелна, 2-ма в индивидуална и 1 в комбинирана. Държавният план-прием е осъществен в три паралелки в професионални направления „Бизнес администрация”- записани 20 ученици, „Автотранспортни техиика“-записани 22 ученици и „Компютьрна техника и технологии“- записани 21 ученици.

В ТПГ „Стамен Панчев” са записани 313 ученици в дневна форма на обучение в 16 паралелки. 20 ученици в специалност „Автотранспортни техника с интензивно изучаване на английски език“, 20 – в „Телекомуникационни системи е интензивно изучаване на английски език“ и 18 – в Машини и системи с ЦПУ с интензивно изучаване на английски език“.

През учебната 2018/2019 година от училище са отпаднали 29 ученици поради натрупваме на голям брой отсъствия по неуважителни причини, родителска занемареност, заминаване в чужбина, незачитане па образованието като ценност и безотговорност от страна на родителите. Екипите за обхват, работещи по Постановление № 100/08.06.2018г. на МС за
създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са обходили 101 адреса на незаписани деца и ученици, деца и ученици в риск и застрашени от отпадане.

От общинска администрация са издадени 127 наказателни постановления по чл.347 от ЗПУО на родители, чиито деца не посещават редовно учебни занятия и предучилищни групи на обща стойност 8850 лева.

В съответствие с изразеното желание от страна на родителите в училищата е осигурена целодневна организация на учебния процес за учениците от 1-7 клас.

Учениците със специални образователни потребности са 123 и ще бъдат обслужвани от ЦПЛР гр. Ботевград. който разполага със следните специалисти: ресурсен учител , психолог , логопед, рехабилитатор на слуха и говора и педагог на зрително увредени деца, а тези от училище „В. Левски“ Ботевград- от ресурсен учител, психолог и логопед ,назначен от училището.

Във всички училища са осигурени в срок безплатните учебници и учебни помагала на децата в подготвителните групи /5 и 6 годишни/ и учениците от 1-ви до 7-ми клас. В срок е доставена и задължителната документация за началото на учебната година.

Към образователните институции има разкрити медицински кабинети, като навсякъде е осигурено медицинско обслужване от медицински сестри или фелдшери .В зависимост от бюджета на училището медицинските специалисти са наети на основен, втори трудов договор или граждански договор.

Всички образователните институции в общината са обезпечени с необходимия брой педагогически специалисти. Няма незаети щатни бройки. За момента има една незаета щатна бройка в ОУ „Св.св. Кирил и Методий “-е. Скравена – учител по ФВС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *