Общински съвет Ботевград приема нова Наредба за настаняване под наем в общински жилища

Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища предстои да приеме Общински съвет Ботевград.

С Решение №680/16 май 2019 г. по адм. дело №127/2019 г. на Административен съд – София област се отменя  досега действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища приета с Решение №42/28.02.2008 г. на Общински съвет-Ботевград. Мотив за отмяната е неизпълнение на изискването по чл. 26, ал. 2 от ЗНА.  С оглед гореизложеното следва да се приеме нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, която да с съобразена със законовите изисквания и обществените отношения към настоящия момент.

В проекта на наредбата са определени видовете жилищна собственост на Общината, както следва:

 1.  жилища за отдаване под наем;
 2.  резервни жилища;
 3.  ведомствени жилища;
 4.  жилища за продажба,

 Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината се приема списък, в които се определя броя, вида и местонахождението на всяка една от тези групи.

Нормите за  настаняване в общински жилища, съгласно проекта на наредбата са:

 1.  за едночленно семейство – 25 кв. м. жнлнщна площ;
 2.  за двучленно семейство – 40 кв, м .жилищна площ;
 3.  за тричленно и четиричленно семейство – 55 кв. м. жнлнщна площ;
 4.  за семейства с пет или повече членове – до 15 кв, м. жилнщна площ в повече за следващите членове.

 Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата, съгласно чл. 43 от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

 1.  не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, в района на населеното място;
 2.  не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място;
 3.  не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица след 1990 г., е изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;
 4.  не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и т. 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопаЕгска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в Глава Трета, Раздел Критерии за образуване на продажни цени на жилищата от настоящата Наредба;
 5.  една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съ глас но нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 7, ал. I от настоящата Наредба;
 6.  имат адресна регистрация в Ботевград или в населено място от общината;
 7.  не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано поради недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния договор и стопанисваното на общинския имот, освен ако са изтекли повече от пет години от освобождаване на жилището.

Чл.17. (1) В Общината се съставят и поддържат картотеки на нуждаещите се от жилище лица и семейства, които отговарят на условията по чл, 14.

 •  Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от Кмета на общината, в които сс посочват;
 •  броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;
 •  жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данните за вида (жилищни или нежилищнн), размера и собствеността на обитаваните помещения;
 •  извършени сделки с недвижими имоти по чл. 14, ал, 1, т. 3;
 •  притежавано имущество по чл. 14, ал. 1, т. 4;
 •  общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи пол аренда и др.;
 •  данни за предишни вписвания в картотеката.

В наредбата се посочва, че Кметьт на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани, в конто се включват служители на общинската администрация, общински съветници, експерти (лекари, инженери, архитекти и др.), както и се посочва, че кметът определя нравила за работа на комисията. Тя разглежда в двумесечен срок подадените молби и декларации, вземат решение за включване или на включване на гражданите в картотеките н определят степента на жилищна нужда на отделните семейства (лица) по групи и подгрупи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *