Ден: 26.05.2020

Община Ботевград, в качеството си на директен бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна...