2 695 са записаните ученици в 9-те общински училища за учебната 2020/2021 година

Общо 2695 са записаните ученици в дневна форма на обучение в 9-те общински училища за учебната 2020/2021 година, разпределени в 126 паралелки, една от които е слята – в ОУ ’’Васил Левски” с. Новачене. Броят на записаните първокласници е 302. В самостоятелна форма на обучение са записани 13 ученици, индивидуални – 34. Toва става ясно от Докладната записка, която предстои да разгледат общинските съветници на редовносто си заседание този четвъртък, която е свързана с готовността на учебните заведения за новата учебна 2020/2021г.

В ОУ “Н. Й. Вапцаров“ гр. Ботевград ще се обучават 905 ученици в 37 паралелки, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ботевград – 340 ученици в 15 паралелки, в ОУ „Васил Левски”, гр. Ботевград – 271 ученици в 14 паралелки, в ОУ ’’Отец Паисий”, с. Врачеш – 137 ученици в 10 паралелки, в ОУ „Любен Каравелов”, с. Трудовец – 145 ученици в 7 паралелки, в ОУ „Васил Левски”, с. Литаково – 126 ученици в 7 паралелки, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Скравена – 119 ученици в 7 паралелки и в ОУ ’’Васил Левски”, с. Новачене – 87 ученици в 6 паралелки.

През учебната 2020/2021 година, след решение №183 от 30.07.2020г. на Общински съвет-Ботевград, ще функционират 15 маломерни паралелки в петте основни училища в селата. Една от паралелките в основното училище в с. Новачене ще бъде слята. Общият недостиг на учениците до минималния брой е 58.

След решение №182 от 30.07.2020г. на Общински съвет и по предложение на кмета на община Ботевград, ОУ “В. Левски“, с. Литаково, общ. Ботевград ще бъде включено в Списъка на средищните училища за учебната 2020-2021г. Там ще се обучават осем ученици от съседните села Радотина, Рашково и Краево, в които няма училище.

С решение № 584 от 20.08.2020г. на МС в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021г. са включени: ОУ„Н. Й. Вапцаров“ -гр. Ботевград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ботевград, ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“-гр. Ботевград, ПГТМ „Христо Ботев”-гр. Ботевград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-с. Скравена.

За поредна година ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” в Ботевград е реализирала своя план-прием за новата учебна година на 100%. През тази учебна година там ще се обучават 565 ученици в 23 паралелки е природо-математически профил, математически профил, предприемачески профил, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и чуждоезиков профил. Осъществен е и приемът в V клас- природо-математически профил – 29 ученици.

В ПГТМ “Христо Ботев“ са записани 345 ученици в 14 паралелки, 31 ученици в самостоятелна и 2-ма в индивидуална. Държавният план-прием е осъществен в четири паралелки в съответните специалности: „Бизнес администрация”- записани 19 ученици, „Автотранспортни техника“-записани 23 ученици, „Компютърни техника и технологии“- записани 20 ученици и „Промишлена електроника“- записани 7 ученици. Специалността „Промишлена електроника“ за учебната 2020/2021 година е в Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

В ТПГ „Стамен Панчев” са записани 288 ученици в дневна форма на обучение в 13 паралелки, 34 ученици в 2 паралелки в задочна форма на обучение и 23 ученици в самостоятелна форма на обучение. План-приемът след VII клас е осъществен както следва: 20 ученици в специалност „Автотранспортни техника с интензивно изучаване на английски език“, 20 – в „Телекомуникационни системи с интензивно изучаване на английски език“ и 20 – в Машини и системи с ЦПУ с интензивно изучаване на английски език“.

През учебната 2019/2020 г. от училище са отпаднали 18 ученици поради натрупване на голям брой отсъствия по неуважителни причини, родителска занемареност, заминаване в чужбина, незачитане на образованието като ценност и безотговорност от страна на родителите. 2 деца са отпаднали от задължителната предучилищна подготовка в ДГ в с.Скравена поради безотговорност на родителите им и натрупване на отсъствия по неуважителни причини.

Екипите за обхват, работещи по Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са обходили 182 адреса на незаписани деца и ученици, деца и ученици в риск и застрашени от отпадане.

От Общинска администрация са издадени 74 наказателни постановления по чл,347 от ЗПУО на родители, чиито деца не посещават редовно учебни занятия и предучилищни групи на обща стойност 6250 лева. Платена е обаче само една от глобите на стойност 50 лв.

В съответствие с изразеното желание от страна на родителите в училищата е осигурена целодневна организация на учебния процес за учениците от 1 -7 клас.

Децата и учениците със специални образователни потребности са 135 и ще бъдат обслужвани от ЦПЛР гр. Ботевград, който разполага със следните специалисти: ресурсен учител, психолог, логопед, рехабилитатор на слуха и говора и педагог на зрително увредени деца. На 26 ученици със специални образователни потребности от училище „В. Левски“ Ботевград, ресурсното подпомагане ще се осъществява от ресурсен учител, психолог и логопед, назначени от училището. Очаква се още 10 ученици с обучителни затруднения от същото училище да бъдат обследвани за подпомагане.

Във всички училища са осигурени в срок безплатните учебници и учебни помагала на децата в подготвителните групи /5 и 6-годишни/ и учениците от 1-ви до 7- ми клас. В срок е доставена и задължителната документация за началото на учебната година.

Към образователните институции има разкрити медицински кабинети, като навсякъде е осигурено медицинско обслужване от медицински сестри или фелдшери. В зависимост от бюджета на училището медицинските специалисти са наети на основен, втори трудов договор или граждански договор. За момента в детските градини в с. Трудовец и с. Литаково и в ДГ „Саранск“-Ботевград има незаети места за медицински сестри на половин щат.

Всички образователни институции в общината са обезпечени с необходимия брой педагогически специалисти. За момента има една незаета щатна бройка в ОУ„Н. Й. Вапцаров“-гр. Ботевград – психолог и 2 незаети щатни бройки за учители в ОУ „Васил Левски”- с.Литаково. В образователните институции работят 8 учители пенсионери.

В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград има назначени психолог, логопед и педагогически съветник, в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”- гр. Ботевград – педагогически съветник и училищен психолог, а в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ботевград – педагогически съветник. В ДГ „Саранск“ и в детските градини в с. Новачене и с. Литаково по проект са назначени медиатори.

През учебната 2020/2021 година образователните институции ще работят по десетки проекти и национални програми към МОН: „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“, „Без свободен час“, „Изграждане на училищна STEM среда“, „Подкрепа за успех“, “Образование за утрешния ден“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Еразъм“, “ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ и много други.

Във всички училища са организирани извънкласни дейности в клубове по танци, музика и изобразително изкуство, спорт, театрални клубове, подготовка и състезания по професии, групи за допълнителна работа за ДЗИ, ученически компании.

Преди старта на учебната година започналите ремонтни дейности са завършени в срок или ще приключат до началото на учебната година. Състоянието на материално- техническата база се определя от директорите като добро, много добро и отлично.

Заради това, че сравнително новата сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Ботевград, построена през 2007 год., не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност, през лятото бяха извършени съответните строително-монтажни дейности. Бяха направени и: топлоизолация на цялата сграда; ремонтни дейности по покривната конструкция; дейности за подобряване достъпа за лица с увреждания до сградата. Средствата са в размер на 372 626 лв. и бяха осигурени по ОП „Региони в растеж“. Възложител на обекта е Община Ботевград, а изпълнител – „Инженеринг вас строй“ ЕООД, гр. Сапарева баня.

ППМГ „Акад, проф. д-р Асен Златаров”- гр. Ботевград има нужда от изграждане на ограда.

ОУ „В. Левски“ Ботевград се нуждае от незабавна подмяна на цялата парна инсталация и основен ремонт на 3-ти етаж в сградата на начален етап, ремонт на подпокривните конструкции на физкултурен салон, изграждане на физкултурен салон в начален етап, преустройство на сграден фонд за столова в начален етап, асфалтиране на ул.“Л. Каравелов“ /от там е входът към училището/ и ремонт на тротоарите й.

ОУ “Л. Каравелов“, с. Трудовец има нужда от ремонт на отоплителната инсталация и разширяването й.

ОУ ’’Отец Паисий”, с. Врачеш има нужда от преасфалтиране на училищния двор.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Скравена – от саниране на сградата на училището и ремонт на ученическия стол.

С Решение №33 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Ботевград е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Ботевград.

С последващо Решение №64 от 26.03.2020 г. на ОбС са приети и Правила за прием и критерии за класиране на децата в общинските детски ясли и детски градини, както и основните и прилежащи райони, съгласно което всички деца, кандидатстващи за прием в детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград, задължително се регистрират в системата за електронен прием.

От учебната 2020/2021 г. яслените групи в детските градини в Ботевград бяха закрити и яслени групи ще функционират само в Детска ясла „Здравец“ (четири групи) и Филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ (четири групи).

На 22 юни отвори електронната система за прием на деца в детските ясли и детски градини. До края на календарната година Системата ще бъде отворена общо седем пъти, в които родителите/настойниците ще могат да подават заявления и да участват в класирания при обявени свободни места от съответното детско заведение. Класирането при приема на деца в общинските детски ясли и детски градини се осъществява на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, по индивидуални и общи критерии, които трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за съответното детско заведение.

В четирите яслени групи в ДГ „Иглика“ и детската ясла в града към началото на м. септември 2020г. са записани 169 деца в яслена възраст. 1130 е броят на записаните деца в дванадесетте детски градини, които са разпределени в 49 групи. Децата със
специални образователни потребности са 25 и ще бъдат подпомагани от специалистите от ЦПЛР гр. Ботевград. Средната месечна посещаемост в детските градини, измерена в предходната учебната година е 18 деца.

В детските заведения е осигурено балансираното хранене на децата. Към ДГ „Иглика” функционира детска кухня за 200 порции.

По желание на родителите са организирани допълнителни форми на занимания, съгласно приетата от ОбС – Ботевград Наредба: танци, арт-ателиета, чужди езици, спортове, балет, лечебно-изправителна гимнастика и йога, религия.

Програми, по които работят ДГ са: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, “Образование и заетост за бъдещето на местната общност в Ботевград“, “Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и др.

През това лято беше реализиран ремонтът на ДГ „Детелина“ в с. Скравена – втори етап, след подписаното в началото на годината споразумение за изпълнение на проект по „Красива България“ между Община Ботевград и Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на възложената обществена поръчка бе в размер на 311 738,75 лв. с ДДС. Изпълнител на обекта е ботевградската фирма „Ка Ва Строй“ ЕООД. Извършените дейности включваха: различни вътрешни преустройства, монтиране на окачени тавани, преградни РУС дограми, врати, специализирани бани и тоалетни, подмяна на различните видове инсталации, цялостен ремонт на кухненския блок и благоустрояване на дворното пространство.

В ДГ “Кокиче“, гр. Ботевград, кв.169, ул.“Адриан Атанасов“ №10 бяха извършени дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по ОПРР 2014- 2020, процедура ВС16КЕОР001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони- 2. Фирмата изпълнител е „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД, гр. Сепарева баня. Дейностите се финансират от ОП „Региони в растеж”. Те включват още и дейности по конструктивно усилване, подобряване достъпа за лица с увреждания до сградата. Общата стойност на възложената поръчка е в размер на 208 787,21 лева без ДДС.

Във връзка с пандемията от КОВИД -19 всички учебни заведения на територията на Община Ботевград спазват указанията на Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция.

За нуждите на детските заведения в община Ботевград предстои закупуването на професионални системи за почистване и дезинфекция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *