Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява конкурс за Директор на дирекция „Правно обслужване и общинска собственост”

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и във връзка със Заповед № ОА- 773 / 13.11.2020г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността Директор на дирекция „Правно обслужване и общинска собственост” при Общинска администрация Ботевград.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

• кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния 

служител;

• образование: висше; право

• минимална образователна степен –„магистър”;

• професионален опит  –  4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на 

длъжността: III младши;

• вид правоотношение: служебно

• Специфични изисквания за конкурсната длъжност: удостоверение за придобита юридическа правоспособност

• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: управленска компетентност, работа в екип, комуникационна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Начин на провеждане на конкурса:

• Решаване на тест;

• Интервю с кандидатите.

• Допълнителна информация за начина на провеждане: До конкурс се допускат 

всички лица, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Заявление за участие в конкурс – по образец  /Приложение № 3/ към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.  Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация –  Ботевград;

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:

• Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ от участника в конкурса. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация –  Ботевград;

• Копия от документи за  придобитата образователно – квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

• Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като

държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

• Автобиография;

• Документ за самоличност – необходим само за идентификация;

• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка, както и по електронен път, чрез Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, като заявлението и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

4. Кратко описание на длъжността:

Организира, ръководи и контролира дейността на дирекцията. Възлага и разпределя задачите между служителите в дирекцията, като резолира и съгласува съответните документи. Ръководи, организира, контролира и отговаря за правните аспекти на дейността на общинската администрация, за законосъобразността на взетите под негово ръководство решения  и предприеманите действия. Организира и лично осъществява процесуално представителство на общината пред съдилищата и други юрисдикции, дава устни и писмени становища по правни въпроси. Координира, съгласува и контролира дейността на служителите в отдел „ПНО“ при изготвяне на искови молби, жалби, тъжби, становища по жалби, докладни записки, договори  и други. Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдел „ИК и ОС“, свързана със състоянието на икономическата дейност и политиката на общината в областта на стопанисване, управление и разпореждане с общинска собственост. Организира и контролира изготвянето на преписки, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Ръководи и контролира актуването и де актуването на недвижими общински имоти. Ръководи и контролира провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем и продажба на общинска собственост, провеждани по реда на Закона за общинската собственост. Ръководи и контролира провеждането на обществени поръчки, провеждани по реда на Закона за обществените поръчки. Координира и контролира дейността на служителите в дирекцията при съвместната работа с другите административни звена за изпълнението на съвместни задачи. Дава съвети на ръководството на общината по правни въпроси във връзка с прилагането на нормативни и индивидуални административни актове. Организира и участва в разработването на вътрешните актове на общината, инструкции и заповеди.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 680.00 лв., като

основният размер на заплатата на длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

6. Място за подаване на документите за участие:

• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност.  

• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния 

етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Светла Тодорова, Главен експерт „ЧР“ тел.: 0723 / 69137.

7. Срок за подаване на документите за участие:

14 /четиринадест/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване 16.11.2020 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 25.11.2020г.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на общината: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *