Нова наредба за животновъдната дейност в община Ботевград, предстои да бъде приета

В общинската администрация е внесена Докладна записка за приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ботевград.

Сега действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на община Ботевград е приета е Решение №171/29.07.2010 г. на Общински съвет Ботевград. Към настоящия момент повече от 10 години не изменяна и допълвана.

Проектът на новата Наредба предвижда:

В правомощията на кметовете и кметските наместници, или упълномощени от тях лица влизат следните задължения:

Длъжни са да съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от постоянно действащата епизоотична комисия, създадена със заповед на Кмета на община Ботевград, мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;

съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти

районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;

предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;

организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни

организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти.

предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни

предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;

определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места;

поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти;

организират и осигуряват транспорт за извозването на труповете на животните до терена за загробване;

под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия; съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

Новата наредба предвижда, че в границите на регулация на населените места на територията на Община Ботевград е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва извън границите на регулация на населените места.

Животните се отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните им нужди и екологичните изисквания.,

Гражданите могат да отглеждат животни и птици в разрешените зони на територията на общината в подходящи помещения, при спазване на ветеринарносанитарните, зоохигиенните норми и изискванията към местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обема на животновъдната дейност.

Забранява се:

Отглеждането на домашни животни в жилищните блокове и пространствата около тях;

 • Отглеждането на животни, включително на котки и кучета, в болнични, детски и учебно-възпитателни заведения;
 • Прекарването на домашни животни през градската зона и централната част на селата.

Изискванията за местоположението на стопанските сгради за отглеждане на животни и птици и обема на животновъдната дейност се отнасят за парцелите на жилищните зони на гр. Ботевград и селата от Ботевградска община.

Забранява се отглеждането на едри преживни животни и еднокопитни животни в регулационните граници на гр. Ботевград.

 • Отглеждането на дребни преживни животни, свине, зайци и птици се допуска в сградите и постройките на допълващото застрояване, които са предназначени за стопанска дейност.

Минималните отстояния на стопанските сгради са както следва:

 1. От жилищна сграда в съседен парцел – 8 метра;
 2. От регулационна линия със съседен парцел – 3 метра;
 3. От жилищна сграда в съсобствен парцел – 8 метра;
 4. При нотариално заверено съгласие на съсобствениците – до 3 метра от съсобствената сграда.
 • При нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни парцели се допуска намаляване на отстоянията по т.1 и т.2 от предходната алинея.
 • При сухо почистване на стопанските сгради в собствения парцел оборската тор се събира на точно определено място, отстоящо на не по-малко от 3 м от регулационната линия със съседен парцел и се извозва своевременно от жилищната зона. При съсобствен парцел или сграда събиране на оборската тор се допуска само при нотариално заверено съгласие на съсобственика.

Обемът на животновъдната дейност в стопанските постройки на физически лица, в които се отглеждат животни за лични нужди е както следва:

 • В един парцел за гр. Ботевград:
 • дребни преживни животни – 2 бр. с приплодите;
 • свине майки – 1 бр. с приплодите при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията;
 • свине за угояване – по 1 бр. на домакинство при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията;
 • зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 10 бр.;
 • птици – до 10 бр.
 • В един парцел за вилните зони и всички села в Община Ботевград:
 • три броя едро преживно животно и приплодите му до едногодишна възраст;
 • три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
 • дребни преживни животни – 15 бр.;
 • свине майки – 3 бр. с приплодите при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията;
 • свине за угояване – по 3 бр. на домакинство при наличие на връзка на стопанската постройка с канализацията;
 • зайци и други животни, отглеждани за ценни кожи – до 50 бр.;
 • птици – до 50 бр.

Собствениците на домашни животни са длъжни да почистват и хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните си места, като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоарите и уличното платно, като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоарите и уличното платно.

При дефекация на тротоари, улици и други места, собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място.

Собствениците са задължени да почистват ежедневно на животните, като не се допуска замърсяване с течни и твърди отпадъци и да осигуряват ежеседмично изхвърляне на оборския тор на определените за целта места. Оборския тор да се събира в затворени полиетиленови чували и да се извозва на определените за целта места когато количеството надвиши 0,5 куб. м.

Кметове и кметски наместници на населените места определят места за организирано депониране на оборския тор.

Трасетата за преминаване на животни през населените места се определят чрез заповеди на кмета на общината за град Ботевград, кметовете и кметски наместници за населените места и са задължителни за спазване от собствениците на животни.

Забранява се придвижване на едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и свине без идентификация в населените и извън населените места на територията на община Ботевград.

Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството.

Контролът по настоящата Наредба се осъществява от Кмета на община Ботевград, кметовете и кметски наместници на населените места, Началника на РУ на МВР – Ботевград и специализираните ветеринарно-медицински органи.

За установени нарушения от настоящата Наредба се налагат глоби от 250 до 1 000 лв. При повторно нарушение глобата се удвоява.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *