Областна дирекция на МВР обявява конкурс за 7 разследващи полицаи

Областна дирекциоя на МВР-София обявява конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР-София за 7 /седем/  вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка със заповед №8121К-7494/16.06.2021г., както следва:                 

                                                          Отдел „Разследване“

                1. Сектор „Разследване – РУ –Ботевград,   РУ –Правец и РУ – Етрополе „

                1.1. Младши – старши разследващ полицай в РУ– 2  (две) вакантна длъжност;

                  2.Сектор „Разследване – РУ – Самоков, РУ – Костенец и РУ – Ихтиман“

                       2.1.  Младши – старши разследващ полицай в РУ – 3 (три) вакантни длъжности;

                    3. Сектор „Разследване – РУ -Сливница , РУ – Своге , РУ -Костинброд  и  РУ

                        -Годеч“                                                                                                            

                      3.1. Младши – старши разследващ полицай в РУ– 2 (две) вакантни длъжности

                      Необходими документи и срок за подаването им:

                   1. 1. В 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София, заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят следните документи:

                  1.1. Копие на лична карта;

                  1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

                  1.3. Декларация, че кандидатът:

                  1.3.1. Има само българско гражданство;

                  1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

                 1.3.3.Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

                   1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по чл. 3а, ал. 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

                  1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” – в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

                 1.6. Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

                  1.7. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

                1.8. Други документи, имащи отношение към конкурса.

                2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София, адрес: гр. София, ул. „Гео Милев” № 71, всеки ден работен ден  от 09.30ч. до 11.30 ч. и от 14.30ч. до 16.30 ч. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *