Информация за предстоящото стартиране на две нови социални услуги на територията на община Ботевград

Община Ботевград реализира проект BG05M9OP001-2.019-0025-C01 „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предстои разкриване на две нови социални услуги, където ежедневно потребителите ще имат безплатен достъп до дейностите, както следва:

 1. Описание на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”/ЦОП/:

Извършване на социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

В ЦОП се прилага програмен подход на работа, като програмите се определят на база идентифицираните потребности от интервенция за различните целеви групи в общността. Основен приоритет на дейността му е превенция, социална интеграция на децата настанени в резидентни услуги, приемни семейства, работа с деца с отклоняващо се поведение и техните родители, работа с деца и родители, жертви на насилие, консултиране и подкрепа на семейства в риск, обучение и подкрепа на осиновители.

Услугата е почасова, като екипът се състои от следните специалисти: психолог, медицинска сестра, социален работник, логопед, педагог, юрист.

 • Допустими потребители на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”:
  • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
  • Деца в услуги от резидентен тип, както и в приемни семейства;
  • Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които е преценено, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
  • Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
  • Кандидати или вече одобрени осиновители;
  • Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП;
  • Лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от ЦОП;
 • Описание на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”:

Осъществяване на обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения.

Провеждане на консултации за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните здравни и образователни нужди:

 • Музикотерапия – групов метод на работа за разтоварване и стимулиране на сетива и емоции, въздействие чрез силата, стила и красотата на музиката;Кулинарна терапия – групов метод за работа с деца и подрастващи с цел усвояване на основни жизнени знания и умения по забавен и интересен начин;Арт терапия – широкоспектърен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и психотерапевтична корекция, чрез изкуство и творчество;Хипотерапия – изпълнение на различни упражнения с коне, в зависимост от личните особености на лицето и от степента на увреждането му;Мобилна социална услуга – провеждане на работа извън ДЦПДМУТС /в дома, квартала или в общността на потребителите/;

Услугата е полудневна и/или почасова, като екипът се състои от следните специалисти: експерт „Арт терапия“, експерт „Музикална терапия“, експерт „Кулинарна терапия”.

 • Допустими потребители на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства”/ДЦПДМУТС/: Деца с увреждания от 0 до 18 години;Семействата на деца с увреждания от 0 до 18 години, които са потребители на услугата;

Материалната база, където ще функционират двете социални услуги в град Ботевград, е модернизирана, оборудвана и обзаведена със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“.

За разяснения и въпроси в подкрепа на заинтересованите лица, срещи ще се проведат на 14.07.2021 г. и 15.07.2021 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска Администрация – Ботевград, зала „Христо Ботев“ на партерен етаж.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Дирекция „Социално подпомагане” – град Ботевград, Общинска Администрация – Ботевград на следните телефони: 0723/69 131; 0723/69 135

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *