Обявена е обществена поръчка за благоустрояване на част от уличното пространство около ОУ“Н.Вапцаров“

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на второстепенна улица в ПИ с идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, кв.86 (ул. „Стефан Караджа“) – ЕТАП 2„.

Общата прогнозна нстойност на общестевната поръчка е 137 750,00 без ДДС. Краен срок за подаване на офертите е 1 окт 2021 (пет), 23:59ч.

Обществената поръчка има за цел създаване на благоприятна среда –пешеходна зона пред училище „Никола Вапцаров“, паркоместа и подобряване условията за обитаване в жилищния комплекс. Предвижда се разширена тротоарна площ пред входа на училището; повдигната павирана настилка на ниво тротоар с възможност за преминаване на автомобили, която да свързва пешеходната зона и да дава предимство на пешеходците; корекция на тротоарна и асфалтова настилка, с цел изграждане на паркоместа, като общият брой на съществуващи и новопредвидени паркоместа е 14 бр., със съответния минимален процент паркоместа за хора с увреждания; корекция на зелени площи без отсичане на дървета, като се допълват с широколистни бързо растящи дървесни видове. Предвижда се текущ ремонт на осветлението и водоотвеждане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.