Исторически музей-Правец обявява конкурс за две длъжности

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПРАВЕЦ обявява конкурси за длъжности:

  1. „Уредник – Археолог“, отговарящ за отдели „Археология“ и „Нумизматика“ – 1 бр.
  2. „Уредник“, отговарящ за отдел „Нова и най-нова история“ – 1 бр.

Място на работа: Исторически музей-Правец

Характер на работа:

Участие в събирателската, научноизследователската, експозиционната и популяризаторската и културно-просветна дейност на музея.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше: „бакалавър“ или „магистър“;

1.3. Област на висше образование „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;

1.4. Професионално направление – История и Археология или Социология, антропология и науки за културата

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, инициативност, комуникативност;

2.2. Компютърна грамотност.

3. Като предимства се считат:

3.1. Притежаващи езикова квалификация, за наличието на която представят съответния документ;

3.2. Професионален опит по специалността.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление за участие в конкурс до Директора на Исторически музей-Правец (свободен текст);

2. Автобиография/CV – оригинал;

3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността (копие);

4. Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие / ако притежава/)

5. Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);

6. Документ за самоличност (копие);

7. Свидетелство за съдимост – оригинал /изисква се при постъпване на работа/;

8. Медицинско свидетелство – оригинал /изисква се при постъпване на работа/.

Начин на провеждане на конкурса:

Събеседване с кандидатите.

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността, ще бъдат поканени по телефона за интервю.

Срок и място за подаване на документите:

Срокът за подаване на документите е до 29.10.2021 г. включително до 17:30 ч.

Документите се подават в деловодството на Исторически музей-Правец – гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 4, всеки работен ден между 08:30 – 12:30 и 13:30 – 17:30 часа, като се представят оригиналите на документите за сверка.

За допълнителна информация тел. 0879688803.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *