Отчуждават се имоти за модернизацията на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч“

Правителството взе решение за отчуждаване на имоти – частна собственост, необходими за модернизацията на железопътна линия София – Драгоман в участък „гара Волуяк – гара Петърч“. Трасето е включено в Проекта „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница: участък Волуяк – Драгоман“. Терените се намират в землището на с. Петърч, община Костинброд.

Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти – частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Също така с решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“; участък Ихтиман – Септември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.