Обявява се конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, се обявява:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“

1. младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в ОДМВР – 2 (две) вакантни длъжности;

2. Сектор „Разследване – РУ – Самоков, РУ – Костенец и РУ – Ихтиман“

-младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност;

3. Сектор „Разследване – РУ – Ботевград, РУ – Правец и  РУ – Етрополе“

-младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ – 2 (две) вакантни длъжности.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 – години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията на МВР;

4.2.1. Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Сигурност и отбрана;

4.2.2. Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР).

4.3. Изискване за минимален професионален стаж, както следва:

4.3.1. За длъжността младши разследващ полицай:

– не се изисква;

4.3.2. За длъжността разследващ полицай:

– една година на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.3.3. За длъжността старши разследващ полицай:

– четири години, от които три години на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно“.

4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1.                  В 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Копие на лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация);

1.3. Декларация, че кандидатът:

1.3.1. Има само българско гражданство;

1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ – в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.6. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

1.7. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1.

3. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“  към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – София, адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 71.

4. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите да се явят пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“  към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – София.

5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“  към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – София,  да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, дирекция „Човешки ресурси“ – МВР и Института по психология – МВР за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи:

1.1.Решаване на писмен тест;

1.2.Писмено решаване на казус.

Изпитът да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.4 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

                  Кандидатите, преминали елиминаторния праг на етапа се допускат до участие в следващия конкурсен етап.

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Психологичното изследване да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.1 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *