Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Отчетено бе изпълнението на Бюджет 2018 на Община Ботевград

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г бе представен днес в сградата на общинската администрация. Той бе представен за 4-та поредна година от Ирина Григорова – директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“.

На отчета присъстваха зам.кметовете Борис Борисов (с ресор финанси, бюджет и икономика) и Румен Христов с (ресор Европейски проекти и обществени поръчки), председателят на Общински съвет-Любомир Лилов, представители на общинската администрация и медии.

Бюджетът а 2018 г на Община Ботевград бе приет с решение на 24 на 30 януари 2018 г по приходната част в размер на 24 787 950 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет  бюджетната рамка бе променена и към 31.12.2018 год. е в размер на 29 506 793 лв.

Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:

Приходната част на Бюджет 2018 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към  31.12.2018 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности  от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  13 501 439 лв. при уточнен  годишен план 14 188 553 лв.
         * обща субсидия                                 1
3 296 667 лв.
         * целеви трансфери                                3
85 835 лв.
         * трансфери между бюджети            
   528 438 лв.
         * трансфери от МТСП                              
32 516 лв.
         * трансфери ПУДООС                               
7 432 лв.

         Изпълнението на
собствените приходи за местни дейности е в размер на  9 533 237 лв., при първоначален годишен план 9 539 400 лв. Плана на собствените приходи е изпълнен на 99.93 на сто. Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 99.95 на сто.

            – данък върху недвижимите имоти: 891  516 лв.
                                                                 изпълнение  90.50 на сто;
            – данък върху превозните средства: 1 276 734 лв.
                                                                 изпълнение 128.31 на сто;
            – данък при придобиване на имущество по дарение: 434 740лв. 
                                                                 изпълнение 71.26 на сто;
            – туристически данък: 4 447 лв.
                                                                 изпълнение 111.17 на сто.

Годишният план на постъпленията от неданъчни и други приходи е изпълнен на  99.92 на сто;

 • приходи и доходи от собственост – 1 531 436 лв. или  90.08 на сто;
 • общински такси- 3 513 758 лв. или изпълнение от 110.93 на сто;
 •  глоби, санкции и наказателни лихви- 690 285 лв. или 246.53 на сто;
 •  помощи и дарения от страната и чужбина- 64 671 лв. или 46.19 на сто;
 •  постъпления от продажба на нефинансови активи- 1 156 972 лв. или 80.34 на сто;

         Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 134.87 на сто.Такса за битови отпадъци е в размер на 2 683 187 лв.

       Получени трансфери от ЦБ за местни дейности:

 • обща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 245 300 лв.
 • целева субсидия за капиталови разходи, в размер на  932 300 лв.

Други трансфери :

 • трансфер съгласно споразумение за проект от  МРРБ, в размер на 200 000 лв
 • средства за зимно поддържане на обходни пътища от Националната агенция „Пътна инфраструктура „ 27 708 лв.
 • Предоставен трансфер –финансова корекция безлихвен заем ГПСОВ-547 648лв.
 • трансфер от ПУДООС в размер на 11 334 лв.
 • преведени отчисления по чл.64 от ЗУО от община Правец-182 288 лв. И 16 087 лв. от община Етрополе.
 • трансфер към МТСП –съфинансиране по споразумение за проект Красива България—278 324 лв.

По разходната част за дванадесетте месеца  на 2018 г. са усвоени 26 166 203 лв. при уточнен план  29 506 793 лв. или 88.67 %, както следва:
         Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 1
4 212 397 лв. Трудовите разходи представляват 54.32 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.
        
         Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 6 7
39 800 лв. Тези разходи представляват 25.76 на сто  от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.
                 
Разходите за субсидии и други текущи трансфери са в размер на 2 572 868 лв. Те представляват 9.83 на сто от общия обем на разходите.
                  Капиталовите разходи за периода са в размер на 2 641 138 лв.
Те представляват 10.09 на сто от общия обем на разходите.

Изпълнението на разходите по функции е както следва:

За функция 1 “Общи държавни служби” са извършени разходи общо    2 763 424 лева. Отчетените разходи за функцията представляват 11.00 на сто от обема на разходите на общината.

         За функция 2 “Отбрана  и сигурност” са извършени разход на стойност 316 077 лева. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1.00 на сто.

         За функция 3 “Образование” са извършени разходи общо 11 377 162  лева. Отчетените разходи за образованието представляват 43.00 на сто от обема на разходите на общината.

            За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за  1 133 844 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 4.00 на сто от общия обем на разходите на общината.

За функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 1 727 009 лева. Отчетените разходи за тази функция представляват 7.00 на сто от обема на разходите на общината.

         За функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 5 429 314 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 21.00 на сто от общия обем на разходите за общината. Разходите за чистота и управление на дейностите по отпадъците са в размер на 2 322 613 лева.

                 За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 3 116 899 лева. Относителният дял на разходите за тази функция представлява 12.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

         За функция 8 “Икономически дейности и услуги” са извършени разходи за 278 850 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 1.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

         За функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са извършени разходи в размер на 23 624 лева. Относителният дял от общото представлява 0.09 на сто. За 2018 г. са извършени капиталови разходи в размер на 8 875 317 лв.

            в т.ч.:

           Основен  ремонт                 7 643 817 лв.

           Придобиване на ДМА        1 048 954 лв.

           Придобиване на НДА              20 400 лв.

           Придобиване на земя               44 429 лв.

           Капиталови трансфери         117 717 лв.

Отчитането на средствата от Европейските фондове се осъществява съгласно указания на МФ и приетата счетоводна политика на общината.
  В отчета за СЕС са отразени приходи и разходи по следните проекти:
ОП „Региони в растеж ”
 
-пр. ”Въвеждане на мерки за енергийна ефективност”
ОП ,,Човешки ресурси ”
  -пр. ”Независим живот”
  -пр. ”Приеми ме”
  -пр. ”Обучение и заетост на младите хора”
  -пр. ”Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги”
ОП ,, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”
  -пр. ,,Осигуряване на топъл обяд”
ОП ,, Наука и образование за интелигентен растеж”
  -пр.,, Твоят час”
ОП ,, Околна среда”
 
-пр. ,,Изграждане на компостираща инсталация”

ДФЗ Разплащателна Агенция
  -пр. ,,Училищен плод”
Програма Еразъм +
Програма за Трансгранично сътрудничество

В изпълнение на Инвестиционната програма за придобиване дълготрайни материални активи, ремонт и строителство в Община Ботевград са разходвани общо 8 875 317 лв. .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *