Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Проектът „Подай ръка“, предвиждащ изграждане на два центъра за обществена подкрепа, бе открит с пресконференция

Днес в зала „Стамен Панчев“ на общинската администрация в Ботевград, от 11.00ч, се състоя откриваща пресконференция по проект “Подай ръка”. Представена бе процедурата за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. Предстоящото изпълнение на проекта представи Цонка Иванова от фондация „Социални норми“.

Общата стойност на проекта е 93 821.31 лв, 85% е финансирането от Европейския съюз – 634 524.12 лв, 111 974.85 лв е националното съфинансиране, а 186 322.34 е собствено финансиране на кандидатите. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Ще бъдат изградени два обекта за услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, които ще си взаимодействат. Те ще бъдат разположени в сградата на бившия Младежки дом в Ботевград. В рамките на проекта Община Ботевград не планира мерки за предоставяне на услуги от т.нар. тип „резидентна грижа“, т.е. настаняване на деца, където да живеят и да се хранят. Предвиждат се мерки, свързани с консултации и с дневни грижи за деца с увреждания от кинезитерапевти и психолози.

Преди да се разкрият тези социални услуги Общината ще извърши редица дейности, като провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите; изготвяне на технически паспорт, съгласно законодатлството за предоставяне на социалната услуга; изпълнение на инженеринг и прокетиране на СМР и авторски надзор на услугата Дневен център за обществена подкрепа; извършване на оценка на съответствието и въвеждане в експлоатация; доставка на обзавеждане и оборудване за двете социални услуги, според изискванията на законодателството.

Финансират се инфраструктурни проекти, които допринасят за:

  • успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността.
  • гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.
  • предоставяне на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда.
  • осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

  • Включват се дейности за подобряването и модернизирането на съществуващата инфраструктура за 2 обекта на интервенция – „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, така че да отговорят на съществуващите функционални изисквания и насоките за изграждане на подходяща инфраструктура съобразно релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

Център за обществена подкрепа: форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства:форми за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

  • Разкрити 2 нови социални услуги на територията на община Ботевград
  •  Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.
  • Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и с тежки увреждания, чрез създаване на широк набор от социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *