Нова наредба предвижда записване на деца за детска градина вече по електронен път. Компютър ще извършва класирането в Ботевград

Общински съвет Ботевград предстои да приеме Наредба за условията и реда по регистриране за участие в електронно класиране, кандидатстване,записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Ботевград. Това ще стане на редовното заседание, насрочено за 27 февруари 2020г.

Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка от 3 години през текущата календарна година, участват в електронно класиране за яслена група в детски ясли и в яслена група в детските градини, където има такива.

 Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за I-ва възрастова група. Те постъпват в детската градина не по-рано от началото на учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

Децата в общинските детски ясли и детски градини може да се преместват в други такива на територията на Община Ботевград през цялата учебна година при наличие на свободни места, които се обявяват на сайта за електронен прием.

Свободните места за всяка възрастова група ще се обявяват в електронната система, както и на информационните табла в детските ясли и детски градини.

Родителите/настойниците ще имат право да посочат до 3 (три) детски заведения, за които кандидатстват в заявлението за участие за прием чрез електронна система.

Процедурата по подаване на заявленията за участие в електронното класиране ще стартира след обявяване на графика на дейностите.

Заявление за участие в електронната система по образец се подава от родител/настойник на детето, което кандидатства за прием.

 •  Подаването на заявления се извършва:
 •  по електронен път:
 •  по електронен път па място в Община Ботевград или на място в кметствата от община Ботевград.

Електронната система ще класира децата, съобразно подадената от родителите/настойниците информация по посочените критерии за класиране.

Децата ще се подреждат в низходящ ред по броя точки.

 •  При еднакъв брой точки децата се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез комшотърната система.
 •  Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата, участващи в класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число.
 •  Случайното число, което получава всяко дете, може да бъде проверено от родителите на сайта за електронен прием.

Класирането е отделно за всяка детска ясла и детска градина, както и за всяка възрастова група.

Всяко едно дете може да бъде класирано само в едно детско заведение, съобразно поредноетта на посочените от родителя/настойника желания. Ако детето е класирано, но не е записано в указания в графика на дейностите срок, то автоматично отпада от класирането, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Записването се извършва от директора на съответната детска ясла или детска градина, след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.

Задължителни документи при записване ще бъдат:

 1.  попълнено заявление за записване по образец, предоставен от съответната детска ясла или детска градина;
 2.  копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за проверка;
 3.  документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискваме.
 4.  медицински документи (при иървоначално постъпване на детето в детската ясла /градила).
 5.  документи, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране, приети с критериите за класиране с решение на Общински съвет – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *