Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Повишават някои такси и цени за услуги в община Ботевград

На днешната си редовна сесия общинските съветници приеха нова Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.

При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид вида и обема на извършените дейности, времето, необходимо за това, както и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и формирането на съответните приходи в общинския бюджет. Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите, се посочва в докладната записка, чиито вносител е кметът Иван Гавалюгов. Той счита, че услугите: „възстановяване или промяна на име“ и „промяна в актове за гражданско състояние“ следва да се предоставят без такса. Според Гавалюгов увеличението на приходите от услуги, предоставяни от общината, ще бъде с около 60-65%. „По този начин приходите на Общината от други дейности, като данъци, продажби на общински активни и др., няма да бъдат пренасочвани към разходите за администрация.„- обясни още той.

В течение на дебатите постъпиха предложения:

Таксата за разполагане на преместваеми търговски обекти върху общински терени да бъде увеличена от 4 на 6 лева на ден, което бе прието. Относно промените в таксите за технически услуги, бяха отправени взаимно изключващи се предложения от постоянните комисии за редуциране на цените, но предложението не бе прието. Дълъг и сложен дебат бе предизвикан от изказване на Цветан Миньовски, който изрази възмущение от неколкократното увеличение на една от таксите. Отношение взе и главният архитект на общината, който обясни от трибуната защо се налага това повишение. Съветникът Георги Георгиев изрази съмнение, че „се разиграва цирк“, като кметът иска драстично увеличение на таксите, за да приеме общинският съвет по-малко увеличение, и посъветва градоначалника да изтегли докладната записка от дневния ред, което не бе прието.  По предложение на д-р Канзов дебатът бе прекратен. По предложение на д-р Веселка Златева за експресна данъчна оценка на имот, срокът за експресна услуга бе съкратен, като бе прието тя да бъде извършена в същия ден, ако искането е подадено до 14:00ч. По този начин ще бъдат улеснени жители на населени места извън Ботевград.

Промените в Наредбата са още:

Таксите за услугата за ползването на детски ясли и детски градини са за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.  Тяхното увеличение е с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, вода, газ, консумативи и др.). Тези цени не са променяни от приемането им с Решение №41/23.02.2012 г. на Общински съвет – Ботевград.

Таксите за технически услуги се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, консумативи и др.; разходите за заплащане на възнаграждения на външни експерти – ОЕСУТ), за услугите както следва (чл. 38 от Наредбата):

 •  проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;
 •  за технически съоръжения (енергоснабдители, В и К, електронни съобщителни, газоснабдителни и др.);
 •  за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане – таксата е в размер на 10 % от таксата за одобряване на инвестиционен проект;
 •  за разглеждане от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите);

– за издаване на удостоверение за търпимост съгласно § 16, ал. 1 от ПРЗУТ.

Някои цени за извършени административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на: минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, консумативи и др.). Услугите, за които се налага промяна в цената, са както следва:

 •  за 21 от услугите таксата се променя от 3.00 на 5.00 лв.;
 •  таксата за издаване на удостоверения за наследници не се променя;
 •  5 от услугите остават без такса;
 •  4 такси са завишени трикратно – три от тях се използват в чужбина и една услуга, която се използва в България, но се предоставя на чужд гражданин.

Таксите за гробни места (посочени в чл. 45 от Наредбата) се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на минималната работна заплата през последните няколко години). Тези цени не са променяни от приемане на Наредбата е Решение № 23 от 27.02.2003 г. на Общински съвет – Ботевград.

За извършване на услуги при разполагане на рекламно-информационни елементи върху имоти общинска собственост (чл. 53, т. 22 от Наредбата) цените се увеличават, тъй като не са променяни от приемане на Наредбата с Решение № 23 от 27.02.2003 г. на Общински съвет – Ботевград,

Цените на услугите за издаване на удостоверения от Дирекция МДТ се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на: минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, консумативи и др.). Тези цени не са променяни от приемане на Наредбата с Решение № 23 от 27.02.2003 г. на Общински съвет – Ботевград. Услугите, за които се налага промяна в цената са както следва (чл. 53, т. 31 от Наредбата):

 • данъчна оценка на недвижим(и) имот(и);
 •  декларирани данни;
 •  платен данък върху превозно средство;
 •  платен данък върху наследства.

Някои такси и цени на услуги на Исторически музей – Ботевград се увеличават, като е взет предвид възрастовия, социален и икономически статус на посетителите, както и броят на индивидуалните и групови посещения през последните три години. Таксите и услугите, за които се налага промяна в цената са както следва (чл. 54 от Наредбата):

 •  входна такса за Исторически музей – гр. Ботевград за възрастни;
 •  отдаване на залата на музея под наем на организации осъществяващи несвойствени за музеите дейност (в старата редакция „Организиране на конференции, изложби, исторически чествания и др. в залите на музея.“).

Променят се някои такси на общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски” – Ботевград (чл. 55, т. 1.1. и т. 1.2. от Наредбата) се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на: минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, вода, консумативи и др.).

Някои такси за общински учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан” – Ботевград се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на: минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, вода, консумативи и др.). Таксите, за които се налага промяна са както следва (чл. 55а, т. 1.1. – 1.4., т. 4.1. и т. 4.2 от Наредбата):

 •  за ползване на ледената пързалка от ученици;
 •  за ползване на ледената пързалка без да се допускат други посетители;
 •  за ползване от учащите в училищата на територията на община Ботевград и от външни клубове на ледена пързалка;
 •  такса вход открит плувен басейн към спортно-тренировъчен комплекс

Някои цени на услуги на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич“ се увеличават с оглед повишените преки и непреки разходи по предоставянето им (увеличаване на: минималната работна заплата през последните няколко години; разходите за ел. енергия, вода, консумативи и др.).

Разширява се обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното качество, както следва:

а) издаване на виза за проектиране от Главния архитект – съобразно измененията извършени в ЗУТ с ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г,

б) разполагане на различни по вид билбордове.

в) извършване на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

 •  припознаване на дете по реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба №РД-02-20- 9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация чрез заявление пред длъжностно лице по гражданско съсотяние;
 •  съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина.

г) заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина.

д) комбиниран билет с аудиогид.

е) такса за ползване на тенис маса в Зала „Арена Ботевград“ (таксата е съществуваща, но тенис масата е преместена от спортно тренировъчен център „Васил Левски” – Ботевград в Зала „Арена Ботевград“, поради което следва създаването на нова точка на съответното място).

ж) услуга на физически и юридически лица по извършване на земни работи с верижен булдозер с маса 16 тона.

з) услуги предоставяни от Общинско предприятие „Обредни дейности“ – създава се нов член – към настоящия момент управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и урнови места и свързаните с тази цел услуги в гробищните паркове на гр. Ботевград и населените места в общината, е осъществявано от общинското предприятие съобразно Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Ботевград приета с Решение №3/26.01.2006 г. на Общински съвет – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *