Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Бюро по труда-Ботевград обявява Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/Домашен помощник” с код по НКПД:5152 1002.

          ОБХВАТ НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМАТА

 1. Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.

           Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са:

 • полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
 • родители, които отглеждат сами детето/децата си;
 • настойници и попечители;
 • бременни жени след третия месец на бременността им;
 • лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща или низходяща линия до втора степен;
 • лица, полагащи грижи за член от семейството или за роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

          2.Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по програмата, могат да бъдат хора:

          2.1. с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

          2.2. на възраст над 65г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

          За целите на програмата „хора на възраст над 65г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България” са лица, които:

 • са навършили 65г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в програмата;
 • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

           Лицата по т. 2 могат да бъдат включени в програмата, ако отговарят и на следните условия:

          – месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца

на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;

          – да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

          – да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

          – да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

          – да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките ненадвишава 60-кратния размер на ГМД;

          – да не са включени в механизма лична помощ;

          – да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

          РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА:

          Работодатели по програмата са Общинските администрации.

         В програмата се включват работодатели, които:

         – нямат изискуеми публични задължения;

         – нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

         – разкриват работни места в дейности, свързани с осигуряване на грижа в домашна среда.

         Допълнителна информация може да се получи в:

         Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 7,

         както и на тел. 0723 / 60-162,

         и във филиалите към дирекцията в:

         гр. Етрополе – бул. „Руски” № 100, тел. 0720 / 620 95

         гр. Правец – ул. „Генерал Раух” № 2, тел. 07133 / 23 84

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *