Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„В и К Бебреш” е с финансов резултат – печалба в размер на 324 х.лв. за 2019 г

Това показва годишният финансов отчет на “В и К Бебреш” ЕООД – гр. Ботевград за 2019 година. Предстои той да бъде разгледан и гласуван от Общински съвет-Ботевград, на 26 март 2020г.

С писмо е вх. №5300-331/ 18.03.2020 г., управителят на „В и К Бебреш” ЕООД е представил в общинската администрация на Община Ботевград доклад за дейността за 2019 г. и годишен финансов отчет на „В и К Бебреш” за 2019 г.

На 28.01.2019 г. бе подписано Допълнително споразумение към сключения на 16.03.2016 г. Договор №92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги между Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.

В Допълнително споразумение бе определен срок до 01.04.2019 г. за преминаване на дейността по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Ботевград от „В и К Бебреш” ЕООД към „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. След тази дата ВиК системите и съоръженията – публична общинска собственост преминаха в управление на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. „В и К Бебреш” ЕООД прекрати дейността по поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, а персоналът бе назначен във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.

В настоящото становище, Общинската администрация отразява изпълнението на основните финансови показатели за дейността на горепосоченото търговско дружество и предлага на Общинския съвет проект за решение в съоветствие разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД.

В одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2018 г. се изразява мнение, че към 31.12.2018 г. дружеството е с натрупана загуба в размер на 1 759 х.лв.

Текущите задължения на дружеството надвишават текущите му активи със 748 х.лв. и е изразено мнение за наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значително съмнение относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. При тези условия през 2019 г. „В и К Бебреш” продължи да функционира, като след 01.04.2019 г., след прекратяване на основната дейност на дружеството, усилията бяха съсредоточени за събиране на вземанията и удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

През 2019 г. с решения на Общински съвет Ботевград бе дадено съгласие управителят на „В и К Бебреш” ЕООД да се разпорежда с материални активи (автомобили, малогабаритни техника и материали от склада на дружеството) и пасиви (задължения към доставчици), чрез прехвърляне след договаряне с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества по пазарни цени на активите (чрез пряко договаряне).

В резултат на тези действия и от представените счетоводен баланс към 31.12.2019 г. и отчет за приходите и разходите за 2019 г. могат да се направят следните изводи, показва становището на кмета Иван Гавалюгов:

  1.  През 2019 година общо приходите от оперативна дейност са в размер на 1 040 х. лв., съпоставени е предходния отчетен период показват намаление от 945 х. лв., като намалението идва основно от намалените приходи от водоснабдяване, отвеждане и пречистване, поради прекратяване основната дейност на дружеството след 01.04.2019 г.
  2.  Общо разходите за оперативна дейност през 2019 г. са в размер на 712 х.лв., съпоставени е предходния отчетен период показват намаление от 1 244 х.лв., когато са били 1 956 х.лв. Намаляват значително разходите за суровини, материали и външни услуги и разходите за персонала, поради прекратяване основната дейност на дружеството след 01.04.2019 г.
  3.  Размера на вземанията на търговското дружество намалява от 533 х.лв. на 376 х.лв., като основно са вземания от клиенти в размер на 357 х.лв..

Задължения на дружеството намаляват от 1 617 х.лв. към 31.12.2018 година на 1 486 х.лв. към 31.12.2019 г.

През 2019 г. дружеството е приключило отчетната година е финансов резултат счетоводна печалба в размер на 324 х.лв., като натрупаната загуба към 31.12.2019 г. е 1 409 х.лв., след като счетоводната печалба за годината се отнесе в непокрити загуби от минали години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *