Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Он-лайн сесии вече и в Ботевград, след промени в Правилника на Общински съвет

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната и необходимостта Общински съвет – Ботевград да работи и приема решения, се налага промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

По този повод председателят, д-р Илин Черняшки, предлага следните изменения в Правилниказа работа на Общински съвет:

Изменя Чл.36 oт Правилика, като се добавят и нови алинеи, със следния текст:

„Чл.36 (9) Председателят на Общинския съвет огласява на гражданите деня, мястото и дневния ред най-малко пет дни преди редовното заседание.

(10) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, Общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(11) За заседанията по ал. 10 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

(12) При невъзможност за свикване на заседание по реда на ал. 1, или на ал.10, за разглеждане на неотложни въпроси, Общинският съвет може да приеме решение чрез неприсъствено гласуване с подписите на необходимия брой съветници, при осигуряване спазването на условията за кворум и съгласно изискванията за мнозинство, определени в закон, но с не по-малко от половината от общия брой на общинските съветници.

(13) Председателят на Общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1 и ал.2, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *