Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

12 402 хил.лв са планираните собствени приходи за 2021 година на Община Ботевград. Вижте подробен проект на Бюджета

Близо 2 часа продължи тази вечер представянето и публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2021 на община Ботевград. Приходно-разходната му част е в размер на 40 079 368 лв. Бюджетът бе представен от кмета на общината – Иван Гавалюгов.

„Надяваме се през настоящата година да няма тези неприятни ситуации, които ги имаше през 2020г, които в немалка степен повлияха и на изпълнението на бюджета. Заложили сме оптимистичен вариант на Бюджет 2021 , защото очакваме плавно и по-трайно справяне с епидемичната обстановка, с което ще се активизира икномическия живот , ще се стабилизира ситуацията в страната, респективно в общината, което ще доведе по етествен начин увеличение на приходите“, заяви кметът. Според него тези приходи ще могат да доведат до реализиране на голяма част от нужните инвестиции, предназначени за обществено-икономчиеската среда в общината.

Проектът за бюджет на общината за 2021 година има следните   по – важни параметри и характеристики:

ПРИХОДИ

Планираните собствени приходи общо за 2021 година са в размер на 12 402 000  лева.
Данъчните приходи са планирани в размер на 3 410 000 лева в т.ч.:

 – патентен данък и данък върху таксиметровите превози – 100 000лв.

  – данък върху недвижимите имоти – 900 000  лв.;

  – данък върху превозните средства – 1 500 000 лв.;

 – данък при придобиване на имущество по възмезден начин и дарения – 900 000 лв. 
Относителният дял на приходите от имуществени данъци представлява 28.00 на сто от обема на собствените приходи.
Неданъчните приходи са планирани в размер на 8 692 000лева.

По отделни приходни параграфи са както следва:
– общински такси: 3 847 000 лева в т. ч  ТБО – 2 870 000,00 лв.
 – приходи и доходи от собственост – планирани в размер на 3 150 000 лв.
  – постъпления от продажба на нефинансови активи: 1 500 000 лв.
  – приходи от концесии: 120 000 лв.
  – глоби, санкции и наказателни лихви: 250 000 лв.
  – други неданъчни приходи: 50 000 лв.
Относителният дял на неданъчните приходи е 72,00 на сто от обема на собствените приходи.

Взаимоотношенията на Централния бюджет с бюджета на общината  определени по механизъм в ЗДБРБ за 2021 г.  са в размер общо на 24 278 581лева.

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 20 721 381 лева, както следва: обща изравнителна субсидия – 2 025 600 лева; целева субсидия за капиталови разходи – 1 137 100 лева; за зимно поддържане и снегопочистване на пътища – 394 500 лева.

РА3XОДИ
Разходната част на бюджет 2021 г. е изготвена в съответствие с финансовата политика и действащите закони и подзаконови нормативни актове, общите изисквания и насоки  на МС за бюджетна процедура 2021 г.

  Разходите, общо за 2021 година са в размер на 40 079 368
 лева.

  Разпределението на средствата по функции, дейности и параграфи е извършено при спазването на предложените за одобряване от Общинския съвет приоритети.
  По отделни функции разходите са разчетени, както следва:

По  Функция 1 “Общи държавни служби” са разчетени бюджетни разходи в размер на 4 186 277 лв. в т.ч. държавно финансиране 1 571 100 лв., общинско финансиране 2 564 028  лв. , в т.ч  капиталови разходи в размер на  386 800 лв.


 за група 1. “Изпълнителни и законодателни органи”
 
– дейност “Общинска администрация” – 3 935 388 лв.; в т.ч.
за възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка, текущи ремонти  и капиталови разходи.
  – дейност “Общински съвети “ –  199 640 лв.;
 

  По  Функция 2 “Отбрана и сигурност” са разчетени разходи в размер на  478 818лв. в т.ч. държавно финансиране 162 318 лв., общинско финансиране   – 316 500 лв. 

За 2021 г. по Функция 3 “Образование” са предвидени бюджетни разходи в размер на 17 160 830  лева. в т. ч. дофинансиране на държавни дейности с приходи с общински характер в размер на 1 955 509 лева.

Във Функция 4 “Здравеопазване” в бюджета за 2021 г. са  разчетени средства  в размер на 5 016 828 лв.
 
Разчетените финансови средства са за работна заплата , осигурителни плащания и издръжка на детските ясли, яслени групи, детска кухня и медицинско обслужване в  здравни кабинети в училищата.  
Капиталовите  разходи в тази функция са в  размер на 3 682 111 лв. Най-голям относителен дял заемат разходите за енергийна ефективност на МБАЛ – БОТЕВГРАД в размер на 3 500 000 лв, които садържавно финансиране.

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” предвидените средства в бюджета са в размер на 3 003 822  лева.за дейностите , както следва:

дейност “Асистентска подкрепа „ – 402 485 лв.;

дейност “Домашен социален патронаж” – 156 000 лв.;
– дейност “Клубове на пенсионера” – 100 093 лв.;
– дейност “Център за настаняване от семеен тип” – 572 197 лв.;
– дейност “Дом за стари хора” – 709 619 лв.;

дейност “Център за социална рехабилитация и интеграция” – 120 720лв.;

дейност “Дневен център за деца с увреждания” – 187 180 лв. -дейност “Други служби и дейности по социално осигуряване” – 586 000 лв. в т. ч помощи за подпомагане на организации и граждани – 250 000 лв. – дейност „ Временна заетост – 6 000 лв.

По Функция 6 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда” са разчетени да се извършат разходи за 6 779 149  лв.
По отделни групи във функцията са както следва:
 за група 1. “Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство:
  –
дейност “Водоснабдяване и канализация” –  728 377 лв.; в т.ч. капиталови разходи – 370 358 лв. и текущ ремонт – 62 500лв.
  – дейност “Осветление на улици и площади” – 277 000 лв.;
  – дейност “Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади
 2 675 714 лв. в т.ч.  възнаграждения, осигурителни вноски , издръжка на служители в ОП БКС , текущи ремонти – 121 706  лв. и  капиталови разходи в размер на  1 906 770 лв.
 – дейност “Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ – 1 193 058 лв. в т.ч.  капиталови разходи – 736 547 лв.

  за група 2. “Опазване околната среда”
  – дейност “Озеленяване” – 45 000 лв.;
  – дейност “Чистота” – 1 600 000 лв.
  – дейност “Управление на дейностите по отпадъците” – 260 000 лв.;

По  Функция 8 “Икономически дейности и услуги” са планирани разходи в размер на 776 410 лв , както следва:

  – дейност “Служби и дейности за поддържане и ремонт на  пътищата” са планирани  разходи в размер на – 394 500 лв. за зимно поддържане и снегопочиствнане 

– дейност „ Други дейности по транспорта, пътищата  – 2000  лв.

  – дейност „ Други дейности по туризма“ – 73 040 лв.

  – дейност „ Приюти за безстопанствени животни“ – 306 870 лв., в т.ч.   капиталови  разходи  – 296 100 лв.

 По  Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са предвидени да се извършат разходи в размер на 2 087 217 лв., в т.ч капиталови разходи 67 110 лв.
  По отделни групи във функцията са както следва:
  за група 1. “Почивно дело ”   – 86 200 лв.  
 за група 2. “Физическа култура и спорт”

– дейност “Спорт за  всички” –  350 000 лв. за спортните клубове , в т.ч.  200 000 лв. за БК “ Балкан”
  –
дейност “Спортни бази за спорт за всички” – 753 350 лв. , в т.ч.   капиталови разходи  176 710 лв.
 
 за група 3. “Култура”
 
– дейност “Читалища” – 573 746 лв., в т. ч. 56 966 лв. разходи за текущ ремонт
 
– дейност “Оркестри и ансамбли ” –  285 000 лв.
   – дейност “Обредни домове и зали” – 297 960  лв., в т.ч. разходи за текущ ремонт – 7 500 лв.;
   –
дейност “Други дейности по културата” – 152 160 лв.
   – дейност “Музей и художествени галерии  регионален характер ” –  129 667 лв.
 – дейност „ Религиозни дейности“   – 100 300лв. , в т.ч.  разходи за текущ ремонт в размер на 90  300 лв.
             
  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *